بهشت زمین‌شناسی ایران دارای هتل می‌شود

شمار نشریه : 189

نخستین هتل جزیره هرمز، بهشت زمینشناسی ایران در روز جهانی گردشگری  افتتاح میشود تا مدت زمان حضور گردشگران در این جزیره را افزایش دهد.

جزیره هرمز در دهانه خلیج فارس واقعشده و از لحاظ نظامی، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، دارای ارزش و فرصتهای فراوان است. هرمز به مساحت 42 کیلومتر و در 8 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

 این جزیره از لحاظ زمینشناسی اهمیت زیادی داشته و گنبد نمکی قرمز آن شهرت جهانی دارد. وجود کانیها و سنگهای زیبا، لقب موزه زمینشناسی و بهشت زمین شناسان را برای این جزیره به ارمغان آورده است.

  فرشید واحدی، معاون گردشگری هرمزگان با اعلام خبر بهرهبرداری نخستین هتل جزیره هرمز گفت: «کار ساخت این هتل  25 اتاقی با50 تخت به پایان رسیده و تنها تجهیز آن باقی مانده که در نخستین هفته مهرماه  همزمان با "روز جهانی گردشگری" افتتاح میشود.

این هتل در ساحل دریا  ساختهشده است و چشمانداز دریا را برای مسافران خود به همراه دارد.