هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تکمیل دانشکده معماری بوشهر

20 میلیارد ریال برای تکمیل دانشکده معماری بوشهر تخصیص مییابد.

شاپور رستمی در نشست بررسی وضعیت دانشکده معماری خلیج فارس بوشهر گفت: تلاشهای بسیار خوبی بهمنظور تکمیل پروژه ساخت دانشکده معماری بوشهر صورت گرفته و امیدواریم شاهد تکمیل آن باشیم.

وی خواستار تلاش جدی همه مسئولان برای تأمین اعتبار لازم برای این پروژه شد و تصریح کرد: تلاش داریم تا فاز اول دانشکده معماری خلیج فارس بوشهر تا مهرماه امسال تکمیلشده و شاهد راهاندازی کلاسها در این دانشگاه باشیم.