هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زیستگاه بتنی

واکنش فضایی عملیات فرمی قویترین استدلال را از این اثر می سازد. یک حجم پایه ای و مستطیل شکل ساده متحمل یک برش و یک جابه جاشدگی افقی شده، که به موجب آن فضا پیچیده تر و از نظر ریخت شناسی کنترل می شود. در طی دو اقدام کنترل ارتفاع خانه از صفر تا 2.2 متر دیوارها و گشودگی ها را تعریف، و از 4.40 فضای بام تولید می شود.

نتیجتاً این رویکرد به عنوان یک توپوگرافی غیرمستقیم در بالای سر ساکنین و در تضاد با دشت ها و علفزارهای ساده آمریکای جنوبی برابری می کند. همه اینها به لطف دستکاری کردن نور طبیعی که از طریق نورگیرهای سقفی فیلتر شده، نمایشی تر می شود. از جبهه ی خیابان این خانه تنگ تر به نظر می رسد، اما از چشم انداز داخلی متفاوت است. این برنامه فعالیت های خصوصی را درون جعبه های پایینی، اتاق خواب ها و حمام که در حجم گروه بندی می شوند، توسعه می دهد. آشپزخانه بزرگتر، رخشویخانه و انبار در دو حجم کوچکتر جای می گیرند. فعالیت های عمومی خانه توسط آفست کردن مرزبندی شده، و سقف و یک دیوار شیشه ای بزرگ مقیاس با تیرگی های متفاوت را تولید می کند. استفاده از بتن اکسپوز سازه تقویتی فضایی و خود بیانگری خانه را ترکیب کرده است. این مصالح در ابتدا در فضای خارجی به کار رفته، و به مرز داخلی فضایی مشترک تبدیل شده است. تجربه این فضا توسط یک مصالح ترکیبی که با تضادی قوی اجرا شده، تولید شده است.