تخریب خانه‌های نوساز فرمانیه

شمار نشریه : 189

خیابانهای پاسداران زمانی آرامترین و خوش و آب هواترین مناطق تهران بودند ولی متأسفانه به دلیل سیاست تراکم فروشی شهرداری تهران در سالهای اخیر، در سطح وسیعی خانهها و باغهای منطقه تخریبشده و جای خود را به آپارتمانهای 5 طبقه دادهاند.

در دوره اخیر شهرداری با در پیش گرفتن سیاست برج باغ، برجهای بیش از 10 طبقه نیز در این منطقه بالا رفتند. با ابلاغ طرح تفصیلی جدید اوضاع از قبل نیز بدتر شد و تراکم ساختمانی منطقه به 6 و 7 طبقه در 60 درصد سطح اشغال رسید. در این میان پدیدهای که رخ داد تخریب خانههای با عمر 20 سال و حتی کمتر، برای ساختوساز جدید بود. خانههایی که بر اساس آییننامههای نظاممهندسی و در دهه هفتاد ساختهشده بودند در معرض تخریب قرار گرفتند. در تصاویر زیر روند تخریب یک ساختمان 3 طبقه با اسکلت بتنی در تقاطع کوچههای دژم جو و رحیمی در منطقه پاسداران مشاهده میشود.

بهراستی در کجای دنیا شهرسازی دچار چنین بحرانی است که در آن خانههای زیبا با اسکلت بتنی تخریب شوند! بهراستی چرا در منطقهای که در آن تا اوایل دهه 80 شمسی عمده بناها 2 یا حداکثر 3 طبقه بودند، اجازه ساخت آپارتمان های بلندمرتبه داده شد تا این هرجومرج در آن حاصل شود!

آنطور که در تابلوی این خانه تخریبشده آمده است قرار است بهجای آن ساختمانی با 6 طبقه مسکونی و 2 طبقه پارکینگ ساخته شود. این بارگذاریهای جمعیتی در این کوچهها با چه منطقی صورت میگیرد!

البته با نصب پارچه نوشتهای که در آن از شهروندان به خاطر این ساختوساز عذرخواهی شده مسئله کلاً حلشده است. شهرداری تهران که متوجه نارضایتی مردم از حجم انبوه ساختوساز در شهر شده است با الزام به نصب این پارچه نوشتهها سعی دارد آلام ساکنین شهری را که اکنون به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیلشده است تسکین دهد.

در چندمتری این خانه تخریبشده، باغ عظیم سفارت ایتالیا علیرغم هرجومرج در شهرسازی تهران، همچنان تاریخ معاصر شمیران را روایت میکند. با گسترش آپارتمانها و تخریب درختان هر سال بر جمعیت پرندگان باغ افزوده میشود.