هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن در کیش

این روزها بازار دلالی در کیش آنچنان پر رونق است که افراد سودجو حتی موافقتنامه فروش زمین از سوی مناطق آزاد کیش را میفروشند و حتی برای حفظ ظاهر ابتدا زمین را به نام خود نیز نمیزنند و پس از آن زمین را به سرمایهگذار واقعی واگذار کنند.

سرمایهگذار واقعی به دلیل نبود سایت و حتی واحد اطلاعرسانی در سازمان آزاد کیش برای تشریح تسهیلات و طرحها و زمینهای موجود، همواره زمین را از دلالها تهیه میکند و سود آن به جیب افرادی میرود که هیچگونه قصدی برای سرمایهگذاری ندارند.  به گفته سرمایهگذاران فعال در این منطقه، در زمان مدیریت دولت دهم حجم وسیعی از زمینهای تحت مالکیت منطقه آزاد کیش بدون دلیل منطقی به برخی از کارکنان این منطقه واگذارشده که هنوز مشخص نیست دلیل این امر با توجه به آنکه این افراد یکبار دیگر از این سازمان زمین خریداری کرده بودند و مالک خانه بودهاند چه بوده است که در نهایت منجر به فروش این زمینها با قیمتی بالاتر از قیمت خریداریشده به سرمایهگذاران شده است. بهنحویکه گفته میشود این زمینها هر متر حدود یکمیلیون تومان به این افراد واگذارشده که اکثر این افراد این زمینها را با نرخی دو برابر به فروش رساندهاند.  به نظر میرسد نمایندگان مجلس باید اینبار تلاش کنند تا با تحقیقوتفحص از عملکرد این منطقه و یافتن نقصهای موجود در قوانین مناطق آزاد، راه را برای شفافیت بیشتر در مناطق آزاد کشور هموار کنند تا شاید بهروزی برسیم که منطقه آزاد فرودگاهی دوبی و جبرعلی در فهرست اولین و دومین منطقه آزاد خاورمیانه محسوب نشوند.