هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن در بندرعباس

به گفته کارشناسان بخش مسکن به دلیل اینکه اخیراً فرصتهای شغلی و کسب درآمد در این شهر تجاری به خاطر وضعیت اقتصادی جامعه کاهش داشته است، افراد کمتری برای امرارمعاش و پیدا کردن کار به این شهر آمدهاند لذا بازار مسکن نیز تحت تأثیر قرارگرفته است.برخی دیگر نیز معتقدند که به دلیل نوسانات نرخ ارز و طلا اکثر مردم سرمایهشان را درجایی دیگر غیر از بخش مسکن سرمایهگذاری میکردند و مجموع این عوامل باعث شد که مدتی بازار مسکن در بندرعباس در حالت رکود باشد.

رضا جوادی یکی از کارشناسان بخش مسکن در بندرعباس گفت: به دلیل افزایش هزینههای مصالح ساختمانی که در برخی موارد تا 30 درصد نیز نسبت به قبل افزایش داشته ، قیمت مسکن نیز بهتبع آن در بندرعباس بالا رفته است.به گفته وی ، با این شرایط بازهم هنوز رشد واقعی مسکن را در بندرعباس شاهد نیستیم و امیدواریم طی چندماهه اخیر قیمتها همچنان کاهش یابد.وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و وجود سرمایههای خرد و سرگردان ، مردم به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز میتواند مفید باشد.جوادی اظهار داشت: روند اخیر خریدوفروش در بازار مسکن نشاندهنده این است که دلالان انتظار دارند بعد از افزایش سرسامآور قیمت خودرو و افزایش قیمت جهانی  طلا در آیندهای نهچندان دور شاهد افزایش قیمت مسکن نیز باشند. مشاوران املاک در بندرعباس  نیز معتقدند همواره بازار مسکن در ایام تابستان رونق بهتر و بیشتری داشته و دارد.به گفته آنها سال آینده بار دیگر شاهد رکود بازار مسکن خواهیم بود و این روند افزایش قیمت اگرچه ممکن است با کاهشی چشمگیر روبهرو نباشد اما بهواسطه رکودی که سال آینده ایجاد میشود، از التهاب بازار مسکن میکاهد.

.علیرغم مسلمی مشاور املاک با بیان این مطلب که بسیاری از شهرهای کشورمان از ابتدای امسال کاهش قیمت مسکن داشتهاند، گفت: قیمت مسکن در بندرعباس  افزایش هزینههای تمامشده و  نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی افزایش خیلی کمی داشته است.به گفته وی درصورتیکه شرایط رکود طبق روال ماههای گذشته پیش برود باید سازندهها کسبوکار را تعطیل کنند.