هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌های کلنگی بدون مشتری

گروه بازار ساختمان: بازار فروش خانههای کلنگی راکد است. در چهار ماه اول سال هیچ اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.قیمتها نه افزایش داشته و نه کاهش. بر اساس پیشبینی کارشناسان مسکن این آرامش تا پایان نیمه اول سال هم برقرار است. برخی کارشناسان مسکن از کاهش قیمت خانههای کلنگی در برخی از مناطق تهران خبر میدهند، اما گروهی دیگر با این تحلیل موافق نیستند و کمبود زمین در پایتخت را دلیلی بر ثبات قیمت مسکن میدانند.

احمدزاده، از فعالان حوزه مسکن میگوید: وقتی با محدودیت زمین در پایتخت مواجه هستیم امکان کاهش قیمت وجود ندارد چون نه امکان واردات زمین وجود دارد و نه اضافه کردن آن، بنابراین زمین همیشه در تهران ارزش خود را دارد.البته شاید هستندکسانی که 8 تا 9 ماه است ملک شان را برای فروش گذاشتهاند و به دلیل نبود مشتری و نیاز فوری به پول کمتر از نرخ بازار،خانه کلنگیشان را بفروشند اما قیمتها در این مدت هیچ تغییری نداشته است.

این فعال بازار راه کاهش قیمت زمین در پایتخت را بلندمرتبهسازی در تهران میداند و میگوید: برای برخی از زمینها تنها مجوز ساخت دو طبقه صادر میشود که این محدودیت سبب میشود 10 سال بعد خانه تخریب و مجوز 5 طبقه صادر و تا 15 سال بعد این خانه دو طبقه به برجی 20 طبقه تبدیل شود، درحالیکه میتوان از همان ابتدا اجازه ساخت یک مجتمع 15 طبقه را در این زمین صادر کرد.

احمدزاده قیمت خانههای کلنگی را بر اساس موقعیت محله، بر و شمالی و جنوبی بودن متفاوت ارزیابی میکند و میگوید: خانههای جنوبی برای ساختوساز بهتر هستند. وی تعیین قیمت خانههای کلنگی را بر اساس قاعده عرضه و تقاضا میداند و میگوید: ممکن است در یکی از محلات جنوبی پایتخت به دلیل موقعیت ویژه، یک ملک چند برابر قیمت منطقه به فروش برسد.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در جنوب پایتخت میگوید: دو گروه متقاضی خانههای کلنگی هستند؛ افرادی که چند خانوار هستند و میخواهند در یکی از خانههای کلنگی بازسازیشده سکونت کنند و گروه دیگر بسازوبفروشهایی هستند که به دلیل افزایش قیمت ساخت اگر آپارتمانهای آماده خود را نگه دارند به سود بیشتری میرسند تا پروژه تازهای را آغاز کنند.

زارعی از افزایش پیشبینینشده هزینه ساخت خبر میدهد و میگوید: بهتازگی ضوابط تازهای مانند ضوابط آتشنشانی یا نظاممهندسی وضعشده که خانههای 7 طبقه به بالا باید این ضوابط را رعایت کنند . بهطور مثال این ضوابط برای خانهای 9طبقه 120 میلیون به هزینه ساخت اضافه میکند.