فقدان آمادگی دستگاه ها در بحران

شمار نشریه : 189

بهطور حتم در صورت وقوع زلزله در تهران بسیاری از ساختمانها بهطور کامل تخریب و یا خسارت اساسی خواهند دید، این در حالی است که خسارات ناشی از زلزله تنها به تخریب ساختمانها منتهی نمیشود چرا که متأسفانه شهر تهران با مشکلاتی مانند مقاوم نبودن تأسیسات آب، برق، گاز ، تلفن و شبکه فاضلاب در مقابل زلزله مواجه است و حوادث پس از وقوع زلزله میتواند وضعیت را بحرانیتر کند.

همچنین یکی از نگرانیهایی که در خصوص زلزله تهران وجود دارد مدتزمان آواربرداری است. چون در پایتخت با چنین وسعت و جمعیتی و بهویژه با وجود برخی بافتهای نفوذناپذیر آواربرداری بسیار زمانبر است و در چنین شرایطی مشکلات عدیده دیگری به وجود میآید.

در این میان در موضوع نوسازی بافتهای فرسوده مهمترین اصل مشارکت و همکاری شهروندان است اما در موضوع مدیریت بحران پس از وقوع زلزله بیش از هر چیز آمادگی و هماهنگی دستگاههای ذی ربط اهمیت دارد تا بتوان خسارات ناشی از زلزله را به حداقل رساند.

احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دراینباره میگوید: آمادگی در برابر زلزله احتمالی تهران بسیار کم است و میانگین آمادگی دستگاههای ذیربط برای مدیریت بحران پس از زلزله قابلقبول نیست و نیازمند توجه و هماهنگی بیشتر در این خصوص هستیم. مدیریت بحران در صورت بروز زلزله در تهران موضوعی نیست که توسط یک سازمان انجام و پیگیری شود و وسعت حادثه احتمالی به حدی است که مدیریت آن از توان و امکانات یک شهر و استان خارج است و نیاز به مدیریتی در سطح ملی دارد.

به گفته وی، با برنامهریزی درست میتوان برای مدیریت تمامی اثرات زلزله برنامهریزی کرد و با توجه به اینکه در کشور ما مشارکتهای مردمی حرف اول را میزند با آگاهسازی و آماده کردن افکار عمومی میتوان به مدیریت بهتر چنین بحرانی کمک کرد. اگرچه طی سالهای اخیر اقداماتی که برای مدیریت بحران پس از زلزله در کشور صورت گرفته خوب بوده و قابلمقایسه با قبل نیست اما هنوز هماهنگیها و اقدامات انجامشده در حد قابلقبول نیست. این تصور که با وقوع زلزله تمام تهران با خاک یکسان میشود تصور درستی نیست چون ممکن است تمامی گسلها با هم فعال نشوند اما درهرحال وقوع زلزله در تهران در هر مقیاسی تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.

درحالیکه همه میدانند زلزله در تهران میتواند تبدیل به یک فاجعه شود و جان میلیونها نفر را بگیرد اما آنطور که بایدوشاید شهر برای مقابله با این حادثه آماده نشده و نهتنها بافتهای مسکونی بلکه بسیاری از مدارس و مراکز درمانی نیز در مقابله زلزله به زانو درخواهند آمد.