هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرط خارجی‌ها برای حضور در پروژه‌های عمرانی

درحالی معاون وزیر راه و شهرسازی از استقبال دولت از حضور چینیها در پروژه های عمرانی خبر داده که دولت در اقدامی یکطرفه فاینانس چینی را برای این پروژهها قطع کرده است، تصمیمی که پایانی بر شرطگذاری خارجیها در پروژههای عمرانی خواهد بود. بر این اساس قرارداد پروژههای زیرساختی حملونقل با تامین فاینانس چینی منعقد شد. البته این قبیل قراردادها یک مشکل بسیار اساسی یعنی "شرطگذاری" دارد،  این شرط اجرای پروژههای عمرانی کشور توسط شرکتهای کشور تامین کننده فاینانس است. مسئله که واکنش پیمانکاران داخلی راه بهدنبال داشته است، چه آنکه رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در اینباره گفت: از این روش دولت برای وصول مطالبات از یک سری شرکتها استفاده کنند به این صورت که پروژههای ما را خارجیها انجام دهند. این درست است باید مطالبات را وصول کنیم اما اینکه با شیوه مذکور انجام شود خیلی جالب نیست. چراکه دولت منابع محدودی دارد و پروژههای عمرانی فعالی در کشور نداریم.

حسن سعادتمند با تاکید بر اینکه شرکتهای پیمانکاری توانمندی در کشور داریم که با بیکاری خیلی شدید و گستردهای روبرو هستند گفت: در چنین شرایطی پیمانکار خارجی پروژههای عمرانی کشور را اجرا کند خیلی جالب نیست.

وی با بیان اینکه نباید شرایط فابنانس چینیها را بپذیریم، اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات ارائه شده از سوی چینیها در بخش پروژههای عمرانی به ازای مطالبات ما کیفی نیست و کشورمان زیان خواهد دید.