هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکتر حمید بدیعی، رئیس ستاد اجرایی خط‌مشی سازمان شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، مهندس اکبر ترکان رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان در حکمی دکتر حمید بدیعی را بهعنوان رئیس ستاد اجرائی خطمشی سازمان منصوب کرد .

در حکم مهندس ترکان خطاب به دکتر بدیعی آمده است :

نظر به سوابق ارزنده جنابعالی ، بهموجب این ابلاغ ، شما را بهعنوان رئیس ستاد اجرائی خطمشی مصوب سازمان ، منصوب مینمایم ، امید است با هماهنگی هیئترئیسه شورای مرکزی و استفاده  از ظرفیت همه استانهای کشور در جهت عملیاتی نمودن تمامی راهبردهای مربوطه توفیقات ماندگاری حاصل آید.