هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدارس پردیس آماده می شود

با حضور مهندس کریمی معاون استاندار، دکتر رئیسی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، مهندس غراوی عضو هیئتمدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور، مهندس ولی پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، مهندس حیدری فرماندار شهرستان پردیس و جمعی از مسئولان این شهرستان از مدارس در حال ساخت در فازهای مختلف این شهر بازدید نمودند.

طی جلسهای که پس از بازدید در محل فرمانداری شهرستان پردیس برگزار شد مقرر گردید تعدادی از مدارس در حال ساخت در شهر جدید پردیس برای سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری گردد.

بازدید رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی

همچنین آقای انصاری، رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی به همراه مهندس ولی پور، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، خانم دکتر سلیم بهرامی ،عضو هیئتمدیره شرکت عمران، آقای نیک نژاد رئیس حراست شرکت عمران و تعدادی از معاونان و مدیران شرکت عمران شهر جدید پردیس از پروژههای مسکن مهر در حال ساخت در شهر جدید پردیس بازدید نمودند.