انتصاب مدیر جدید پژوهشکده حمل و نقل

شمار نشریه : 188

با حکم محمد شکرچيزاده رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، دکتر سلیمانی به عنوان رئیس پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفهای که در محل پژوهشکده حمل و نقل و با حضور دکتر شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران و معاونین این مرکز  برگزار شد، دکتر سلیمانی که پیش از این به عنوان مدیر پژوهشی در این پژوهشکده حضور داشت حکم ریاست خود را از دکتر شکرچیزاده دریافت نمود.

در ابتدای این جلسه دکتر شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی با اشاره به اینکه این ادغام میتواند زمینهساز اتفاقات خوبی در آینده باشد، گفت: در حال حاضر بر اساس ضوابط، کلیه وظایف تحقیقاتی وزارتخانه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  متمرکز است و این ادغام با توجه به حوزههای مشترک فعالیت، فرصت خوبی است تا همکاری مشترکی را ایجاد و همافزایی مناسبی داشته باشیم و در راستای این همکاری به پروژههای تحقیقاتی غنای بیشتری بخشیده و نقش موثرتری را در خدمترسانی به وزارتخانه و حرکت به سمت توسعه پایدار ایفا نماییم.

وی ادامه داد: تجارب قبلی ادغام نتایج موفق و بعضا ناموفقی را داشته است ولی انتظار داریم که با استفاده از تجارب گذشته نتایج بسیار خوبی را از این ادغام کسب کنیم.

در این جلسه همچنین با اهدای لوح از خدمات دکتر غفاری رئیس پیشین پژوهشکده حمل و نقل تقدیر به عمل آمد.