هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسعه آرامستان های تهران در حاشیه

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران از طرح توسعه آرامستانهای تهران در حاشیه شهر خبر داد و گفت: هماکنون بهدلیل احتمال افزایش قیمت زمین، محدوده تعیین شده برای این آرامستانها را اعلام نمیکنیم.

پرویز سروری اظهار کرد: در حال بررسی توسعه آرامستانهای دفن اموات در حاشیه شهر تهران هستیم و مذاکرات برای خرید این زمینها آغاز شده است، اما در مورد جزئیات آن فعلا صحبتی نمیکنیم؛ زیرا قیمتهای زمین پس از اطلاع از این موضوع به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.

سروری همچنین از احتمال دفن اموات در آرامستانهای داخل پایتخت خبر داد و گفت: قصد احداث آرامستان جدیدی در دل پایتخت نداریم؛ چون زمینی برای این کار وجود ندارد، اما دفن اموات در آرامستانهای قدیمی پایتخت بهدلیل امکان استفاده از ظرفیت موجود آنها، در حال مطالعه است.