واردات، بزرگترین معضل صنعت ابزار

شمار نشریه : 188

در صنعت ساختمان به همان اندازه که تولید محصولات اهمیت دارد، توزیع آن نیز مهم است. از طرف دیگر هراندازه در فرایند توزیع محصولات نقش واسطهها کمرنگتر شود، قیمت محصول برای فروشنده و در نهایت برای مصرفکننده مناسبتر خواهد بود. یکی از شرکتهای فعال در زمینه توزیع، شرکت «کاریزما» است که در طول فعالیت خود موفقیتهای درخور توجهی کسب کرده است. به همین منظور گفتگویی با حسن کشاورز سیاهپوش، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  این شرکت ترتیب دادهایم که در زیر آْمده است:

پیام ساختمان: در مورد تاریخچه و زمینه فعالیت شرکت توضیحاتی بیان کنید؟

شرکت پخش سراسری کاریزما در سال 1390 با هدف ارتقای سطح کیفی توزیع ابزارآلات ساختمانی و صنعتی و همچنین ایجاد بستری مناسب برای فروش تولیدات داخلی با کیفیت راهاندازی گردید.در حال حاضر شرکت با ارائه سبدی کامل از محصولات موردنیاز در فروشگاههای ابزار ساختمانی و صنعتی با بهترین قیمت ممکن از طریق کاهش واسطهها و همچنین تحویل کالا درب فروشگاه مشتریان خود سعی در کاهش دغدغه آنها در خصوص تأمین کالاهای مورد نیازشان دارد.

پیام ساختمان: شرکت شما به عنوان بزرگترین شبکه توزیع مویرگی ابزارآلات ساختمانی و صنعتی کشور شناخته شده است.ممکن است کمی بیشتر درموردتوزیع مویرگی توضیح دهید؟

مویرگ ها، رگ های کوچکی هستند که وظیفه رساندن خون به سلول ها را به عهده دارند و با این استعاره، نظام توزیع مویرگی شکل گرفته است. به عبارت دیگر در سیستم توزیع مویرگی،  سازمان توزیع کننده، مسئولیت  توزیع به آخرین حلقه ارتباط دهنده تولیدکننده به مصرف کننده نهایی که همان فروشگاه های خرده فروشی می باشند را به عهده دارد.

پیام ساختمان: چقدر توانستهاید در بازار موفق باشید؟

در حال حاضر تمامی تمرکز خود را معطوف به بحث خدمترسانی به مشتریان ابزار فروش سطح شهرها نمودهایم. تا قبل از آغاز فعالیت شرکت پخش کاریزما تهیه بسیاری از ابزارآلات برای فروشندگان خردهفروش سطح شهر امری دشوار و پرهزینه بود. ازاینرو شعار« مشتری سلطان واقعی کسبوکار ماست» شعار مجموعه ما میباشد.  الحمدا...  با یاری خداوند متعال و همچنین داشتن همکاران با تجربه و فهیم در مجموعه و لطف مشتریانمان در حال حاضر شبکه توزیع مویرگی کاریزما در 23 استان در حال سرویسدهی به بیش از 5000 مشتری خردهفروش میباشد. دریافت کالا از تولید کنندگان و بازرگانان و تحویل آن به مشتریان خردهفروش سطح شهر باعث کاهش چند مرحله  از واسطههای موجود در بازار گردیده  که این موضوع علیالخصوص  برای   تولیدکنندگان داخلی که به دلیل شرایط نابرابر اقتصادی توان رقابت با محصولات وارداتی را از لحاظ قیمتی ندارند، بسیار حائز اهمیت میباشد.

پیام ساختمان: چقدر در ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده نقش داشتهاید؟

به دلیل وجود واسطهای پویا بین تولیدکننده و خردهفروشان سطح شهر که همان شرکت توزیعکننده میباشد، انتقال اطلاعات از مصرفکنندگان به تولیدکننده در سریعترین زمان ممکن اتفاق خواهد افتاد که این مسئله در دنیای تجارت برای اتخاذ تصمیمات صحیح  بسیار حائز  اهمیت میباشد. در حال حاضر شبکه توزیع مویرگی کاریزما بهعنوان پیشرو در عرصه توزیع مویرگی ابزارآلات در کشور ،در ایجاد این ارتباط بسیار موفق عمل نموده است. در سیستم توزیع مویرگی،  سازمان توزیعکننده مسئولیت  توزیع به آخرین حلقه ارتباطدهنده تولیدکننده به مصرفکننده نهایی که همان فروشگاههای خردهفروشی میباشند را به عهده دارد.

پیام ساختمان: چقدر در پخش محصولات سرعت عمل دارید؟

مسئله سرعت تحویل کالای درخواستی مشتریان را شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل  موفقیت این مجموعه دانست. در حال حاضر درخواست مشتریان حداکثر 48 ساعت پس از اخذ سفارش به آنها تحویل میگردد. همکاران ما درصدد هستند تا در چند ماه آینده با استفاده از سیستم سفارش گیری با تبلت توسط ویزیتورها مدتزمان ارسال سفارشات مشتریان را به 24 ساعت کاهش دهند.

پیام ساختمان: در راستای فعالیتهای خود با چه مشکلاتی روبهرو هستید؟

ازآنجاییکه ایجاد شبکه توزیع مویرگی ابزار در تضاد با اندیشههای سنتی موجود در بازار بود در ابتدای فعالیت با موانع و مشکلاتی مواجه بودیم اما بهمرور زمان توانستیم با غلبه بر بسیاری از این موانع راه را برای ادامه فعالیت خود هموار نماییم. امروز شاید بزرگترین معضل صنعت ابزار وارداتی بودن بخش بزرگی از محصولات میباشد که امید است با افزایش تعداد شرکتهای  پخش در صنعت ابزار و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای تولید محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابتی نسبت به محصولات بعضاً بیکیفیت وارداتی  شاهد خودکفایی کشور عزیزمان در این عرصه باشیم.