هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن ؛ مقام اول تورم در ایران

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: بیشترین ضریب اهمیت در بین گروه‌های 12 گانه شاخص تورم به گروه مسکن تعلق دارد.

علیرضا مقتدایی با بیان این مطلب اظهار کرد: گروه مسکن نسبت به دیگر گروه‌های شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی درصد بیشتری از وزن سبد را به خود اختصاص داده است. وی همچنین درباره‌ شاخص بهای حمل‌ونقل در محاسبات نرخ تورم اظهار کرد: ضریب اهمیت حمل‌ونقل در تورم حدود 11 درصد است.مقتدایی با بیان اینکه در بخش مسکن برخی مالک منزل مسکونی خویش و برخی اجاره‌نشین هستند، گفت: گروه سوم نیز که مجانی نشین هستند و هزینه‌های مربوط به گروه اجاره‌نشین تحت عنوان اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی (اجاری) و برای گروه مالک نشین تحت عنوان ارزش اجاری مسکن شخصی در محاسبات شاخص تورم منظور می‌شود که این هزینه‌ها بیشتر با اجاره سنخیت دارد تا با ارزش ملک و گروه آخر هم که هزینه‌ای در این خصوص پرداخت نمی‌کنند.مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در بازار مسکن با دو رویکرد تقاضا برای خرید مسکن و تقاضا برای اجاره روبه رو می‌شویم که رفتار قیمت‌ها در این دو بازار می‌تواند متفاوت باشد.