هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرگ دختر 5 ساله بر اثر برق‌گرفتگی

مرگ معصومانه دختر 5 ساله بر اثر برقگرفتگی در يكي از بوستانهاي قم سبب شد تخلف گسترده شهرداري و شركت توزيع برق در تأمین برق بوستانهاي شهر آشكار شود؛ واقعيت پنهاني كه تاكنون از نظر شهروندان و مسئولان استان پنهان مانده و چهبسا جان ديگر شهروندان را تهديد ميكند.

وقتي پاي مسئولان شهرداري و شركت برق قم براي پاسخگويي به سهلانگاری در برقگرفتگی فاطمه اميني به دادستاني باز شد، پرده از واقعيتي پنهان برداشته شد كه تعجب دادستان را در پي داشت. انگار فاطمه 5 ساله بايد در جدال با برق پرپر ميشد تا كتمان اين تخلف پردهبرداری شود.

ماجرا ازاینقرار است كه برق بوستاني كه فاطمه را به كام مرگ برده بهصورت غيرمجاز و مستقيم از تير اصلي برق گرفتهشده است. نهتنها اين بوستان، بلكه در همه بوستانهاي قم بهجز چند بوستان بزرگ كه داراي شهربازي هستند، از همين شيوه غيرمجاز استفادهشده است. در اینگونه انتقال برق، كابلها بهجای اينكه سه رشتهاي باشند دو رشتهاي هستند، يعني سیم ارت یا اتصال به زمین وجود ندارد، بنابراين شدت برقگرفتگی بسيار بيشتر از مكانهايي است كه داراي كنتور و سيمهاي سه رشتهاي هستند.