هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كار سخت اداره برق

گروه تأسیسات: تابستان، فصل دشواري براي شركتهاي "برق" و سازمان "آب" است. بياعتنايي به زيرساختها، عدم بهينهسازي و بهروزرسانی تجهيزات خدماترساني توزيع آب و برق، در كنار فرهنگ غلط استفاده از انرژي كه ايرانيان را در صدر مصرفكنندگان انرژي جهان قرار داده، موجب شده است باوجود تلاش گسترده کارکنان آن، شاهد پایین آمدن كيفيت خدماترسانی اين دستگاهها باشيم و باوجوداینکه ظرفيت آب و برق كشور هرسال افزايش مييابد، اما اگر اين افزايش ظرفيت به تصاعد عددي افزایشیافته، نياز بخشهای اداري-تجاري و مسكوني شهرها روند تصاعد هندسي به خود گرفته است؛ به همين دليل است كه در هنگام  ورود به اداره توزيع برق و مشتركين سهرودي واقع در خيابان آزادي، اولين چيزي كه جلب نظر ميكند تعداد زياد تبليغاتي است كه به صورت بروشور و يا دفترچه در اختيار بازديدكنندگان قرار دادهشده و آنان را به استفاده بهينه از برق دعوت ميكند. اداره برقي كه يكي از مناطق پرجمعيت، پرتراكم و قديمي شهر تهران را پوشش ميدهد. به همين دليل يكي از دشوارترین كارها را بر عهدهدارند، يعني راضي بيرون فرستادن شهروندان تهراني-در شرايطي كه زيرساختها پاسخگوی نياز مصرفکنندگان نيست.

جسارت خبرنگار

بااینکه در ابتداي ساعت كاري رسیدم، سالن را تقريباً شلوغ ديدم. گويا بعضي از شهروندان پیش از شروع ساعت كاري خود را به آنجا رسانده بودند تا براي انجام كارهاي كوچك مجبور به مرخصي نباشند؛ اين سخن يك شهروند كه خود را كارمند شركت خدمات اينترنتي معرفي كرد، درست است كه ميگفت: امروز در دنيا همه كارها با اينترنت راحت شده و نياز به مراجعه حضوري در بسياري از موارد نيست، اما متأسفانه در ادارات ما حتي با تلفن هم كارها را انجام نميدهند و حتماً بايد شخص از كارش بزند و به اين ادارات مراجعه كند. البته نه در اينجا اما پیشآمده من براي انجام كارهاي اداري كوچك پنج نوبت مرخصي گرفتهام.

وي دليل حضورش در اداره برق سهروردي را نوسان برق در كوچه محل زندگي خود ذكر كرد و گفت: كابلهايي كه از كوچهها رد شدهاند بسيار قديمي بوده و به شكل نامناسبي كشيده شدهاند. حتي در بعضي جاها با يكديگر برخورد دارند. هرازچندگاه یکبار شاهديم كه ميآيند تعميراتي روي آنها انجام ميدهند و ميروند. ما فكر ميكنيم نوسانات برق به خاطر فرسودگي همين كابلها باشد، ضمن بر اينكه به دليل تراكم بسيار زيادِ محله، بعضي از كوچهها برقدزدی هم شده، يعني اينكه كابل را بهصورت غیرمجاز، نامناسب و خطرناک، به كوچه و حتي سردر خانه منتقل كردهاند. تراكمي كه در محله ایجادشده، فرسودگي شبكه برق، و نیز برقدزدي، باعث شده كيفيت برق دچار نوسان شود و اين موضوع علاوه بر اينكه باعث شده وسايل برقي ما آسيب ببينند موجب اتلاف برق هم ميشود.

6 ماه معطلي براي ولتاژ بالا

شهروند ديگري ميگويد براي درخواست ولتاژ بالاآمده است: كارگاهي دارم كه دریکی از كوچههاي خيابان نواب قرارگرفته و با اینکه آن منطقه تجاري شده و ما هم سند اداری داریم، اما چندين ماه است كه براي انجام كارهاي مربوط به درخواست معطلماندهام.

اين شهروند برخورد متصديان و كارمندان را خوب ارزيابي كرد و گفت: مشكل، كارمندان و يا مسئولان اداره نيستند، بلكه قوانين بسيار دست و پا گير است. آنها راهنمايي ميكنند اما آيا يك درخواست ولتاژ بايد 6 ماه در پروسه اداري  بماند؟! شغل من آزاد است، هر مرتبه بايد از كار و زندگيام بزنم و به اينجا بيايم تا اين كار انجام شود.

اين تعامل درست نيست

شهروند ديگري با نشان دادن قبضاش ميگويد: در خانه تنها زندگي ميكنم، روزها سركار ميروم و فقط آخر شب بازمیگردم،تاکنون  قبضهایی با رقم 5 تا 6 هزار تومانی داشتهام؛ اما نميدانم این بار چه اتفاقي افتاده كه 40 هزار تومان پول برق آمده است!! در حالي كه حتي من چند روز را سفر بودهام و ميبايد رقم كمتري مصرفشده باشد چون بهجز يخچال چيز ديگري استفادهنشده است. وي ادامه داد: متأسفانه هر وقت اداره برق دچار مشكل اقتصادي ميشود، فشار آن را به مردم ميآورد، درحالیکه اين نوع تعامل با مردم درست نيست.

تعرفهها بالاست

شهروند ديگري که براي درخواست انشعاب مراجعه كرده بود، میگفت: تعرفههاي نصب انشعاب برق بسيار بالاست و اين ویژه اداره برق نيست! ادارات آب و گاز هم به همين ترتيب است و اين هزينهها، بيشك بر روي قيمت تمامشده ساختمان اثرخواهد گذاشت.

وي كه خود را فعال صنعت ساختمان معرفي كرد، گفت: در همه جاي دنيا هزينههاي ساختوساز را كم ميكنند تا سازندگي در كشور و شهر صورت بگيرد. ولي در كشور ما بر عكس براي ساختوساز مشكل ميتراشند و هزينه ساختوساز را زياد ميكنند. همين عامل در افزايش قيمت خانهها اثرگذار است.

وي ادامه داد: من براي انجام كارهاي اداري در شهرداري، ادارات آب، برق، گاز و ثبت اسناد، بايد كل شهر را طي كنم و در هرکدام از اين ادارات با كلي تعرفههای عجيب -كه هر دفعه هم رقمهايش تغيير پيدا ميكند- مواجه ميشوم؛ حتي اين ادارهها را كنار هم جمع نكردهاند كه كارها سريعتر انجام گيرد.

قطع برق زياد شده

شهروند ديگري كه خود را بازنشسته وزارت نفت معرفي كرد گفت: براي تغيير نام انشعاب خانه تازهام، مراجعه كردهام.

وي نحوه برخورد و مراحل اداري را خوب ارزيابي کرد و گفت: بالاخره مراحل اداري همهجا هست و بايد طي شود. مشكل از اين ادارات و كاركنان آنها نيست كه مثلاً براي تغيير نام بايد اين مدارك باشد و يا اين مراحل طي شود. اگر مدارك كامل باشد گمان نميكنم مشكلي ايجاد شود! اما برای اينكه مردم به بهانههای چيزهاي كوچك مجبورند مراجعه كنند، بايد فكر شود كه چطور ميشود جلوي اين موضوع را گرفت، که اين بازميگردد به مديران بالاتر مجموعه.

از وي درباره نوسان و قطع برق پرسيدم كه وي جواب داد: البته من در اين محله زندگي نميكنم، بلکه ملك خریدهام، اما شنيدهام وقتي توفان شد يكي از مناطقي با قطع برق  مواجه شد، همينجا بود. بالاخره يكي از مناطق قديمي است و شبكه برق فرسوده دارد؛ الان درجاهای ديگر تهران هم قطعي برق زياد شده كه به دليل همين فرسودگي و فشار زياد به شبكه است.

منصفانه نيست

شهروند ديگري كه براي دریافت قبض برق خود مراجعه كرده بود، گفت: خانهای اجاره كردهايم و از ابتداي ماه كه وارد خانه شدهايم، هرچند روز يكي از مأموران محترم برق، آب و يا گاز آمدهاند و بدون اطلاع قبلي اين خدمات را قطع كردهاند. ما هم هرچه ميگوييم که این هزینهها را پرداخت ميكنيم و اشكالي ندارد آنها بازهم قطع ميكنند!

وي ادامه داد: خود صاحبخانه هم اين خانه را تازه خريداري كرده و اینجا قبلاً مستاجرنداشته، حرف من این است كه مأمور محترم وقتي شرايط را اينگونه ميبيند، اغماض كند. ما كه حرفي نداريم! هر مرتبه هم بلافاصله پرداخت كردهايم، ولي در اين هواي گرم، باید ساعتها در بيآبي، بي گازي و بیبرقی به سر بریم و اين كار اصلاً منصفانه نيست.