هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پنت هاوس ها برای هیولا ها

«انجمن بسازوبندازان مقیم باغ بالا» طی جوابیهای به بیانیه «انجمن شاعران حامی گنجشکها» و شبهات و شایعات چند روز اخیر پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار ما در بخشی از این جوابیه و خطاب به انجمن شاعران مذکور آمده است: درخت خوب است برای لانهسازی گنجشکها، ولی اگر ما درختها را ریشهکن کنیم و برای آدمها خانه بسازیم بد است؟ یعنی خانههای آدمها کماهمیتتر از لانههای آنهاست؟ چشمهای شما درختهای پر از پشه و گنجشکهای مزاحم و پر سروصدا را خوب میبیند ولی چرا وقتی به نماهای گرانیتی گرانقیمت و پنت هاوسهای لوکس ما میرسد کور میشود و از آنهمه زیبایی و شکوه چیزی نمیبیند؟

همچنین در جوابیه بسازوبندازان مذکور در خصوص اشعار انتقادی انجمن شاعران حامی گنجشکها مبنی بر غیرانسانی تلقی کردن بریدن درختان و تخریب باغها و ساختن برج در باغهای بالای شهر آمده است: میگویید «بریدن درختان و خراب کردن لانه گنجشکها غیرانسانی است»! یعنی درخت انسان است که کار ما غیرانسانی است؟ یا نکند گنجشکها انسان هستند و ما خبر نداریم؟ وانگهی مگر ما این برجهای آسمان سوراخکن و پنت هاوسهای دراندشت را برای هیولاها و اجنه میسازیم؟ خب ما هم برای انسانها داریم خانه میسازیم دیگر!

در انتهای این جوابیه، بسازوبندازان مقیم باغ بالا از انجمن شاعران حامی گنجشکها خواسته است بهجای هدر دادن وقت متخصصان خانهسازی با اینگونه بیانیهها و همچنین پول آنها در جهت تهیه جوابیه! به آنها در جهت برگزاری همایش (با نمایشگاه جانبی) کمک کرده و از این طریق به نان و نوایی برسند.