هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هوشمندسازی ساختمان

رشد سریع فناوری اطلاعات و تکنولوژیهای بیسیم، امکان بهکارگیری قطعاتی که قابلیت آدرس پذیری بر اساس IP را داشته باشد فراهم کرده است. بنابراین برای کاهش هزینههای صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بهکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه، تمرکز بر گسترش سیستمهای هوشمند مدیریت ساختمان، چشمگیرتر میشود. هدف نهایی این مقاله نیز بررسی نقش IPV6 در هوشمند سازی ساختمان با دستیابی به صرفه جویی انرژی میباشد تا بتوان مسیر ساخت ساختمانهای هوشمند را جهت صرفهجویی انرژی بیشتر هموارتر نمود. هدف سیستمهای هوشمند مدیریت ساختمانی ضمن استفاده از تکنولوژیهای موجود ایجاد کنترل مرکزی هوشمند، تأمین رفاه انسانی و امکان مصرف بهینه انرژی در ساختمانها میباشد. این سیستمها ضمن کنترل بخشهای مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارایه سرویسهای همزمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی و موجب بهرهوری سیستمها و امکانات موجود در ساختمان نیز میشوند. بطوریکه کنترل و دسترسی به این سیستمبا استفاده از نرمافزارهای مربوط از هر نقطه در داخل و خارج ساختمان از طریق اینترنت مقدور میباشد.

توافقنامه اینترنتی

با پیشرفت تکنولوژی استراتژیهای ما نیز باید تغییر یابند تا بتوانند پاسخگوی شرایط و خواستههای جدید باشند که یکی از راهکارهای نوین استفاده از توافقنامه اینترنتی (مدل 6) میباشد که شکل نوین کنترل میلیونها دستگاه مختلف با آدرسهای IP مختص به خودشان را فراهم نموده تا این دستگاهها بتوانند به همدیگر متصل شده و با یکدیگر همکاری نمایند.

این پدیده، راه جدیدی را به سوی اینترنت آینده اشیا باز کرده است که در آن حسگرها، محرکها و وسایل مختلف قادر خواهند بود با مقیاس پذیری تقریباً نامحدود و به طور مستقیم به هم متصل شده و کار کنند که هدف پروژه ساختمان هوشمند با کمک IPV6  نیز بررسی این پتانسیل در محیطهای واقعی میباشد. این کار را به کمک اطلاعات فراگیر و توزیع شده با شیوههای خلاقانه و تبدیل خانهها و ساختمانهای هوشمند به محیطهای تعاملی انجام میدهند که در نتیجه وجود چنین مدیریت هوشمند ساختمانی، بازدهی انرژی ساختمان را نیز بهبود خواهد یافت.

مزایای بهکارگیری IPV6

الف: مقیاس پذیری تقریباً نامحدود با یک فضای بسیار بزرگ آدرس، یعنی 2 به توان 128 آدرس که خود امکان کنترل تجهیزات بیشماری را از طریق اینترنت و به شکل کنترل از راه دور فراهم مینماید.

ب: مکانیسمهای پیکر بندی اتوماتیک آدرس که امکان گسترش سریعتر را تسهیل میکند

پ: امنیت بالا و امکان استفاده از فضای آدرسی که شامل کلیدهای رمز نگاری است و امکان امنیت کنترل از راه دور را فراهم کرده است.

ت: اتصال نظیر به نظیر با کمک آدرسهای IP خاص و دایمی برای هر دستگاه و کاربران اینترنت

ث: امکان ارتباط ایمن در حین حرکت از یک نقطه دسترسی به نقطه دسترسی دیگر در اینترنت

سیستم پیشنهادی

استفاده از شیوه توانمند سازی IP برای کنترل قطعات ساختمانی، این امکان را فراهم میکند تا بتوان از طریق اینترنت آنها را کنترل نمود. اجزای سیستمپیشنهادی شامل بخشهایی مانند نرم افزار کنترل هوشمند ساختمانی است که وظیفه اجرای برنامههای ارتباطی با تمامی قطعات را فراهم میکند که در این مرحله انتخاب توافقنامه نیز بسیار مهم میباشد.

برای نمونه میتوان از بین توافقنامههای مختلفی چون BACnet,X10، ZigBee و NEXA و...، توافقنامهای را به عنوانتوافقنامه اتوماسیون ساختمانانتخاب نمود که قابلیت مناسب برای ارتباط با GATEWAY به کار رفته باشد.

بخش بعدی سیستم، شامل واسط کاربری است که امکان دسترسی کاربر جهت صدور فرامین را فراهم میکند البته هر قطعهای برای در دسترس بودن بایستی آدرس مربوط به خود را داشته باشد.

اقدام بعدی افزودن سخت افزار IP به قطعات است که با این کار امکان آدرس پذیری به ساختار قطعات افزوده میشود. برای اینکه تمامی قطعات قابلیت کنترل را از طریق اینترنت، داشته باشند وجود GATEWAY ضروری میباشد که وظیفه آن پخش مجدد فرامین و اطلاعات بین اینترنت و سیستم اتوماسیون خانگی است و خود نیازمند دو بخش سخت افزاری است که شامل اتصالات اینترنتی و واسط جهت ارتباط با توافق نامه انتخابی برای سیستم اتوماسیون خانگی است که طبق تحقیقات به عمل آمده، انتخاب یک سیستم اجرایی مانند linux برای GATEWAY میتواند مناسب باشد. از طرفی انتخاب یک ماژول رادیویی هم که بتواند سیگنالهای رادیویی با فرکانس خاصی را تشعشع کند از جمله ضرورتها میباشد که برای ارتباط یک چنین ماژولی با کامپیوتر میتوان از یک میکروکنترلر استفاده کرد.