هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چاپ آپارتمان با ربات

ارتشی از رباتهــــای کوچک میتوانند ساختمانهای عظیم را به صورت سهبعدی چاپ کنند.

نوعی ربات عظیم در چین میتواند 10 خانه را در روز به صورت سهبعدی چاپ کند اما گفته میشود ماشینی که بتن را پمپاژ میکند، باید بسیار بزرگتر از ساختمانی باشد که ربات در حال چاپ آن است و این امر ساخت آسمانخراشها را به رویایی ناممکن تبدیل میکند.

 با این حال ارتشی از سازندههای رباتیک کوچک میتوانند به زودی بر این مشکل غلبه کنند و سازههایی بسازند که از خودشان بسیار بلندتر و عریضتـر باشند. مهندسان بارسلونایی مجموعــــهای از مینیسازندههای رباتیک ساختهاند که با همکاری یکدیگر مسئــــــولیتهای مختلفــــی را برای ساخت ساختمانهای بزرگ انجام میدهند.

کارشناسان «موسسه معماری پیشرفته» کاتالونیا در بارسلونا این رباتهای سازنده را ساختهاند و تمامی آنها قادر به ساخت اجسامی بسیار بزرگتر از خودشان هستند. شکلهای ساختمانها با استفاده از نرمافزار رایانهای و توسط معماران تعیین میشود.

هر یک از این رباتها برای انجام مسئولیتهای متنوع مرتبط با مراحل مختلف ساختوساز ساخته شدهاند. آنها همچنین اتلاف ساختو ساز ناشی از روشهای ساختمانسازی سنتی را کاهش میدهند.