نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح در دو هفته

گروه بازار ساختمان :بازار مصالح ساختمانی همچنان در شرایط افت قیمت و رکود به سر میبرد و از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیست. علاوه بر عوامل داخلی همچون کاهش تقاضا در بازار، باید به عوامل بینالمللی تأثیرگذار در افت بازار مصالح ساختمانی نیز نگاهی داشته باشیم.

در بررسی عوامل تأثیرگذار داخلی آنچه بیش از همه به چشم میخورد، کاهش تقاضا است. هرچند در اوایل هفته گذشته، تولیدکنندگان مقاطع فولادی در برابر جو کاهشی قیمتها مقاومت کردند و نوسان چندانی در قیمتها به وجود نیامد ولی نهایتاً در روزهای پایانی هفته، بالاخره این مقاومت شکسته شد. بهنحویکه شاهد ریزش قیمت در برخی مقاطع بودیم. بهطورکلی پس از تعطیلات نیمه خردادماه، بازار خریدوفروش آهنآلات و مقاطع فولادی روز بهروز افت کرد و تقاضا نیز در بازار کاهش داشت، بهتبع این موضوع قیمتها نیز سیر نزولی را طی کردند. این کاهش قیمتها تا آخرین روز بهار هم ادامه یافت و در روز آخر خردادماه، قیمت شمش فولاد هم کاهش قیمت داشت.

 در این میان تنها  مقاطع ذوبآهن با افزایش قیمت همراه بود. با این شرایط پیشبینی میشود که در روزهای آینده  با ثبات قیمتها روبهرو باشیم، البته درصورتیکه بازار از سوی تقاضای ناقص و دستوپاشکسته مصرفکنندگان حمایت نشود، باز هم نخواهد توانست در برابر کاهش قیمتها مقاومت کرده و سطح قیمتها را در نقطه خاصی نگه دارد. در بعد بینالمللی یکی از مهمترین تحولات منطقه، ایجاد ناامنی از سوی گروهک تروریستی داعش در عراق است. در طول سالهای گذشته عراق به یکی از بازارهای صادراتی اصلی در حوزه ساختوساز، تجهیزات و مصالح ساختمانی تبدیلشده است. بهنحویکه بعد از بحث صادرات فولاد و تسهیل کردن این پروسه برای ایجاد رونق در بازار ، بسیاری از تجار ایرانی کشور عراق را برای صادرات خود انتخاب کرده بودند، اما به نظر بسیاری از کارشناسان باوجود درگیریهای پیشآمده، بعید است تا ماههای آینده بازار عراق به ثبات برسد و یا بودجه عمرانی آن ممکن است در راه تجهیزات ارتش و هزینههای جنگ مصرف شود. ازاینرو بازار مناسب عراق تا ماه های آینده گزینه مناسبی برای تجار ایرانی نخواهد بود.در ادامه وضعیت بازار مصالح ساختمانی را در طول دو هفته گذشته بررسی میکنیم:

بازار سیمان

شاید بازار سیمان را بتوان یکی از پرتنشترین بازارهای مصالح ساختمانی این روزها حساب کرد .بسیاری از کارخانهها از قیمتهای مصوب دولت برای سیمان راضی نیستند زیرا معتقدند: افزایش قیمت حاملهای انرژی و حملونقل بر سیمان بسیار تأثیرگذار بوده است . با توجه به آثار ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بر روی قیمت تمامشده سیمان، توافق شد که مبلغ 160 هزار ریال بابت هر تن سیمان به قیمت فروش سال 1392 اضافه شود. در خصوص سیمان پوزولانی ویژه نیز 130 هزار ریال به قیمت هر تن سیمان اضافه میشود.

افزایش قیمت سیمان از 31 خردادماه در کل کشور اعمال شده است. البته به عقیده بسیاری از انبوهسازان افزایش یکباره قیمت سیمان به این میزان میتواند  تأثیر منفی در قیمت نهایی ساختمان داشته باشد. در حال حاضر یکتن سیمان تیپ 2 نایین 96 هزار تومان (فله) و سیمانسفید ۲۵کیلویی 198 هزار تومان در بازار عرضه میشود .

بازار گچ

قیمت گچ نسبت به سال 92 با کاهش 10درصدی روبهرو بوده است . هماکنون یک کیسه 40 کیلویی گچ سمنان زمرد در بازار کمتر از 2هزار تومان عرضه میشود که نسبت به مصالح ساختمانی دیگر از رنج قیمتی مناسبی برخوردار است. هر کیسه گچ گیپتون اسپندار 30 کیلویی در بازار 5 هزار تومان عرضه میشود که با توجه به کیفیت خوب این محصولات به نظر میرسد قیمت قابل قبولی داشته باشند .ازآنجاکه ایران درزمینه تولید گچ پیشتاز است ،قیمت این محصول نسبت به مصالح دیگر ساختمانی از رشد کمتری برخوردار است . بر اساس اطلاعات سازمان زمینشناسی آمریکا، چین در سال 2012 میلادی با تولید 48 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده گچ در جهان لقب گرفت. بعدازاین کشور ایران با تولید 14 میلیون تن در رده دوم قرار گرفت. اسپانیا نیز با تولید 11.5 میلیون تن بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ گچ در جهان در سال گذشته میلادی معرفی شد.البته این مورد در 2013 نیز اتفاق افتاد و بازهم ایران جزو بزرگترین تولیدکنندگان گچ در جهان شد اما متأسفانه با چنین ظرفیتی تنها 10 درصد صادرات به خارج از کشور داریم .

آجر

بيشترين سهم توليد آجر كشور مربوط به آجرهاي فشاري است كه اين خود گوياي پايين بودن كيفيت آجرهاي توليدي و همچنين بالا بودن ميزان مصرف سوخت در اين صنعت مي باشد.

متأسفانه با مقايسه مصرف انرژي حرارتي در توليد آجر ماشيني در ايران و برخي کشورهاي اروپايي در نمودار میتوان متوجه شد که مصرف انرژی برای تولید آجر در وضعیت بسیار بدی قرار دارد .لازم به ذكر است كه میزان مصرف سوخت براي واحدهاي توليدي آجر كه داراي خشککن هستند، 80 ليتر معادل نفت کوره بر تن آجر توليدي (معادل 3.45 مگاژول بر تن) و براي واحدهاي تولیدکننده آجر كه خشککن ندارند، 55 ليتر معادل نفت كوره بر تن توليدي میباشد.

فلزات وارداتی

قیمت فلزات وارداتی در مواردی از نمونه داخلی آن ارزانتر و بهصرفهتر است. در حال حاضر تیرآهن ۱۸ ترک 361هزار تومان و تیرآهن 18 داخلی 396 هزار تومان عرضه میشود. البته تیرآهن ترک ازنظر کیفیت با تیرآهن داخلی هیچ تفاوتی ندارد. در حال حاضر تیرآهن ۲۰ چین 480هزار تومان و نمونه ایرانی آن 647 هزار تومان عرضه میشود که البته نسبت به نمونه چینی این محصول از کیفیت بالاتری برخوردار است. تیرآهن ۲۴ چین نیز 715 هزار تومان و نمونه ایرانی آن 900 هزار تومان عرضه میشود .

فولاد

ابهامات موجود در ارتباط با تداوم رکود و نبود تقاضای مصرفی مؤثر در صنایع تغذیهکننده از صنعت فولاد یا بهبود این شرایط که به معنی رونق گرفتن نسبی تقاضا در بخشهایی نظیر ساختوساز، فعالیتهای عمرانی و مواردی دیگر است، موجب شده تا خریداران و معاملهگران بازار فولاد بیشازپیش در حالت انتظار به سر برده و از حضور جدی در معاملات پرهیز کنند.

در ادامه همین داستان دنبالهدار ضعف تقاضا، برخی از عرضهکنندهها برای جلب مشتری محصولات خود را در دامنه نرخهای پایینتری اعلام کردند، اما اغلب فولادسازان بهخصوص واحدهای خصوصی عرضهکننده مقاطع در واکنش به نبود خریدار واقعی و محدود بودن حجم سفارشهای خرید، حجم عرضه خروجی را محدود کرده و در دامنه قیمتهای دو روز قبل، محصولات خود را به بازار غیررسمی عرضه کردند.

در این شرایط بررسی روند قیمت‌‌ میلگرد (بهعنوان شاخصترین محصول فولادی مصرفی و پرکاربرد) از روزهای ابتدایی معاملات بازار فولاد در سال 93 تاکنون كه بهخوبی منعکسکننده روند معاملات حاکم بر این محصول است، جالبتوجه میباشد. میلگرد پس از پشت سر گذاشتن نوسانات صعودی در یک دوره سه هفتهای یعنی از تاریخ 16 فروردین تا ششم اردیبهشتماه که به دلیل هجوم تقاضای واقعی، سفتهبازی و سرمایهگذاری رخداده بود، وارد فاز نزولی و سپس تثبیت قیمتها شده و حال به نظر میرسد خیزی برای صعود مجدد برداشته است.

در این میان صعود قیمت در بازار مصرفی این محصول در این دوره به دلیل انتظارات تورمی فعالان بازار ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تأثیر آن بر رشد هزینههای تولید و درنتیجه افزایش قیمت محصول نهایی رخ داد. کاهش میانگین قیمت میلگرد نیز در فاصله زمانی اوایل اردیبهشت تا پایان خرداد ناشی از این بود که پس از اعلام نرخ نهایی حاملهای انرژی، تب خریدهای انباری فروکش کرد و روند معاملات دوباره تحت تأثیر  رکود تقاضا و عرضه مازاد محصولات فولادی قرار گرفت و قیمت مقاطع حتی به سطح قیمت اوایل اسفندماه سال گذشته رسید. هرچند این روند بیش از سه هفته طول نکشید و کاهش نرخها در بازار میلگرد به این دلیل که قیمت این محصول به کف رسید، سرانجام تا حدود نسبتاً زیادی متوقف شد. در این میان اقدامات کنترلی برخی عرضه‌‌کنندهها نیز مانند خودداری از اعلام قیمت یا کاهش حجم عرضه، در تثبیت این شرایط بیتأثیر نبوده است.

دستاندرکاران بازار معتقدند: اگر قیمت فعلی شمش بورسی، انواع شمش تولید داخل یا شمش وارداتی را در تولید محصول نهایی در نظر بگیریم و هزینههای فرآیند تولید را نیز به آن اضافه کنیم حتی در پارهای موارد تولید مقاطع وارد فاز ضرر شده و اگر رکود هم ادامه یابد، دیگر جایی برای کاهش بیشتر قیمتها وجود ندارد مگر آنکه هزینه مواد اولیه کاهش یابد تا امکان کاهش مجدد قیمتها در بازار فولاد وجود داشته باشد.در این شرایط برخی فعالان بازار هم میگویند: با توجه به فرارسیدن ماه رمضان جهتگیری بازار به سمت رشد نسبی قیمتها و تحریک خریداران برای حضوری پررنگتر از گذشته در روند معاملات است؛ چراکه با به کف رسیدن قیمتها اگر خریداران در این دوره وارد بازار شوند قیمتها یا ثابت مانده یا با اندکی افزایش روبهرو خواهد شد.