هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اطلاع‌رسانی آب و فاضلاب ضعیف است

گروه تأسیسات: هدف از گزارشهاي مردمي ايجاد بستري براي ارتباط متقابل و آگاهانه دوطرفه بين مسئولان و مردم در عرصهاي است كه شهروندان بيشترين درگيري و ارتباط را با دولت دارند. ازاینرو اين گزارشها ميتوانند براي كساني كه در ردههاي مياني ادارات برق، گاز، آب و فاضلاب و شهرداريها كه در ضمیمههای پيام ساختمان به آن پرداخته ميشود بسيار مفيد واقع شود. اما بياطلاعي كارمندان عليرغم حسننيتي كه ممكن است داشته باشند ميتواند سد راه مسير آگاهيبخشي و اطلاعرساني قرار گيرد كه دستآخر به سود همان اداره و ارگان است. اين مشكلي است كه خبرنگاران ما در تمامي سلسله گزارشها با مجموعه حراست ادارات مختلف دارند و در پايان اين گزارش نيز به آن اشارهشده است. در ادامه سلسله گزارشهای مردمي از ادارات آب، گاز و برق اين مرتبه به سراغ اداره آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران، امور خدمات مشتركين ناحيه 3 در خيابان سردار جنگل رفتيم.

تعرفهها قيمت را بالا برد

شهروندي که براي تفكيك كنتورهاي آب ساختمانش مراجعه كرده بود به پیام ساختمان گفت: ملك ما دارای چند واحد تجاري و چند واحد مسكوني است. پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانهها ،تعرفه هزینه ومان بود كه اكنون بهصورت تصاعدي بالا رفته و به 1 ميليون تومان هم رسيده است. دليل حضور من هم اين است كه با تفكيك كنتورها از افزایش تصاعدي قيمت آب جلوگيري كنم.

وي افزود: مشكلات شهر تهران آنقدر زياد است كه هر كار درستي نيز صورت بگيرد با مشكلاتي همراه است چرا كه از ابتدا مطالعات و طراحيها بهدرستی صورت نگرفته است. بهعنوانمثال محله ما محلهای نسبتاً تازهساز است اما شبكه فاضلاب، تفكيك كنتورها، تراكم و خيابانكشيها در نظر گرفته نشده است.

ما را در مقابل عمل انجامشده قرار دادند

يكي از مراجعان به نحوه برخورد مأموران اداره آب و فاضلاب انتقاد داشت و گفت: ما را تهديد كردند كه اگر عوارض حفر لولههاي فاضلاب را نپردازيد شركت آب و فاضلاب ميتواند آب ساختمان را قطع كند. ما يك مجتمع مسكوني هستيم و بعضي از ساكنان ميخواستند واحدهايشان را بفروشند، بالاخره اين كار را با دلخوري پذيرفتند. حتي گفتند اگر در عرض 3 سال بهصورت اقساط ماهي بيش از 200 هزار تومان پرداخت نكنيد بعد از سه سال 1 ميليون تومان بايد اضافه پرداخت كنيد و خودتان باید به دنبال جواز حفر و ... برويد. اين است كه ما را در مقابل عمل انجامشده قرار دادند. الآن كلاً ما بايد 8 ميليون تومان پرداخت كنيم كه بهصورت ماهيانه 218 هزار تومان قسطبندي كردهاند.

اين شهروند افزود: اطلاعرسانی و آگاهي دهي اوليه و نحوه عمل اداره آب و فاضلاب بسيار ضعيف است و مردم را دچار شبهه ميكند. درصورتیکه اگر با آگاهي كامل و توضيحات كامل انجام ميشد مردم خيلي راحتتر همكاري ميكردند.

اينجا همگي مؤدب هستند 

شهروند ديگري كه خود را از فعالان حوزه ساختوساز معرفي كرد دليل حضور خود را اخذ انشعاب آب عنوان نمود. وي در مورد نحوه برخورد و بروكراسي اداري  شرکتهای آب، برق و گاز گفت: بهطورکلی بروكراسي همهجا وجود دارد و اگر مدارك كامل باشد و شخص بخواهد كارش را بهدرستی انجام بدهد هيچ مشكلي براي او ايجاد نخواهد شد. شرکت برق، مجموعه خوشبرخوردي هستند البته هميشه در هر مجموعهاي کموکاستیهایی وجود دارد، اما اينجا همگي مؤدب هستند  و كارها را هم  انجام میدهند. از نظر اداري هم بالاخره پروسه كاري بايد طي شود و همهجا اینگونه است.

اطلاعرسانی صورت نگرفته

شهروند ديگری که براي پيگيري امور فاضلاب مجتمع مسکونیاش  به اداره آب و فاضلاب مراجعه كرده بود به خبرنگار ما گفت: ابتدا مبلغ 40 ميليون تومان براي 12 واحد محاسبه كرده بودند كه ما معترض شديم. طي پيگيريهايي كه انجام داديم تخفيف قائل شدند و قرار شد 29 ميليون پرداخت داشته باشيم.

وي افزود: ما مايل بوديم يكجا پرداخت كنيم ، اما در مرحله قسطبندي باز هم کمتر شد وبه 19 میلیون رسید که 8 واحد آن را اداري محاسبه كردند و 4 واحد آن را مسكوني . علت مراجعه من هم همين است كه اين 4 واحد بر چه اساسی مسکونی  شده چون ما همگي اداري هستيم! آمدهام اين موضوع مشخص شود تا بتوانيم محاسبه كنيم هر واحد چه مبلغي را بايد پرداخت كند.

وي در مورد نحوه اطلاعرسانی گفت: ما تقريباً هيچ نوع آگاهي در مورد اين نحوه عملكرد آنها نداريم و اطلاعرساني مناسبي صورت نگرفته است. مثلاً نحوه اتصال ساختمان ما به سيستم فاضلاب شهري براي ما مشخص نيست چراكه همه اين ساختمانها از چاه استفاده ميكردند و اصلاً ما نميدانيم اين كار به چه شیوهای ميخواهد صورت گيرد.

این شهروند به نبود نقشه و حجم بالاي ساختمانسازی و تراكم در اين مناطق اشاره کرد و گفت: ساختمانها عموماً قديمي هستند و  نقشه فاضلاب ندارند و انشعاب فاضلاب احتمالاً بهسختی صورت خواهد گرفت.

 میخواهم بهاندازه مصرفم پرداخت كنم

شهروند ديگري براي تغيير كنتور آب مراجعه كرده بود ، گفت: قبلاً يك كنتور داشتم كه براي همه مغازهها استفاده ميشد اما با افزایش قیمتها و زیادشدن آب باعث شد به اين فكر بيفتم كه شخصاً كنتور آب را براي مغازه جدا كنم. چون ما در مغازه مصرف زيادي نداريم و فقط  يك دستگاه چایساز از صبح تا شب در حال كار است.

وي در مورد افزايش قیمت آب گفت: فكر ميكنم تا دو برابر افزايش پیداکرده است. متأسفانه اينكه كنتورها يكي است باعث شده كه قيمتها بهصورت تصاعدي بالا برود و ما را به اين فكر بيندازد كه كنتورها را جدا كنيم.   وي افزود: میخواهم بهاندازه مصرف كنم.به همين دليل آمدهام  تا برای تفكيك كنتور اقدام کنم که كردم.

سد نفوذناپذیر حراست

لابد اين ديالوگ آشنا را شنيدهايد كه در كاراكتر رئيس در فيلمها ميگويند «در اتاق من بر روي همه باز است»  و يا حتي از ديوار شيشهاي ادارات سخن به ميان ميآيد. حضور خبرنگاران درجایی كه ايشان جدي گرفته ميشود نهتنها در دادگاهها، مجلس، شوراي شهر، شهرداريها بلكه در ادارات تابعه آن و ادارات مرتبط با موضوعات عام عمومي مانند برق، گاز و آب ضروري است بلكه ركن و اساس  افزايش كارايي اين مؤسسات و ادارات محسوب ميشود. حضور خبرنگاران در اين ادارات چون جزئي جداییناپذیر است به رسميت شناخته ميشود؛ موضوعي اما باوجود زيرمجموعهاي به نام "حراست" كه خود را دستاندركار تمام اتفاقاتي كه درون و بيرون! از مجموعه ميداند لوث ميشود. اين مجموعه نهچندان حرفهاي قوانين دست و پاگير براي خبرنگاران را هم كافي نميدانند بهگونهای كه اين مرتبه از زبان يك مسئول تلفني به ما اخطار ميشود كه حتي اجازه مصاحبه با مشتركان اداره آب و فاضلاب و در واقع شهروندان اين شهر «در خارج از محدوده اداره» را ندارم. به ما گفته شد ازآنجاکه مصاحبهشوندگان مشتركان اداره آب و برق هستند اين مصاحبهها بايد به تأييد حراست شركت آب و فاضلاب استان تهران واقع در منطقه شهرآرا برسد. هرچند كه ما با آنها خارج از محدوده اداره آب و فاضلاب گفتگو کرده باشیم.

به ما ايراد گرفته شد چرا از سر در اداره آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران امور مشتركين ناحيه 3 عکسبرداری كرديم درحالیکه هيچ علامتي مبني بر «عكسبرداري ممنوع» در آنجا وجود نداشت.

بياعتنايي به افكار عمومي و عدم اطلاعرساني و آگاهي دهي تاکنون ضربات بسياري به طرحها، برنامهها و فعاليتهاي دولتي و غيردولتي وارد کرده و اين نوع برخورد با خبرنگاران نشريات مستقل هيچ كمكي به پیشرفت برنامههاي دولتي نخواهد كرد. در همين گزارش ديديم كه چند شهروند از مشتركان همان اداره نسبت به دليل، شكل و لزوم طرح و اجراي شبكه فاضلاب تهران سؤال داشتند و جاي تعجب است كه بعدازاین همهسال كه از طرح انشعاب فاضلاب تهران ميگذرد شركت آب و فاضلاب تهران نسبت به اطلاعرساني در مورد اين امر مهم كوشش اندكي داشته است. حتي كارهاي غيرحرفهاي بعضی مديران رده مياني سد راه ميشوند تا اين نقيصه همچنان باقی بماند.