هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلایی که سر صنعت نوپا می‌آید

گروه تأسیسات: انجمن انرژي خورشيدي ايران بنیانگذار انرژيهاي خورشيدي در كشور است كه سال 1372 تأسیسشده و سال 1373 مجوز خود را از وزارت علوم گرفته است. يعني در سالهايي كه ارزاني انرژي فسيلي استفاده از انرژيهاي پاك تجدید پذیر را نه به حاشيه كه به كناري گذاشته بود. بااینهمه اين انجمن فعاليت خود را بهصورت مستمر پی گرفت تا اكنون يكي از قديميترين انجمنهاي فعال در اين زمينه باشد. كورش شوري، عضو هیئتمدیره و دبیر کل انجمن انرژي خورشيدي در گفتگو با پیام ساختمان در مورد این انجمن و فعالیتها و اهداف آن توضیحاتی داده است:

پيام ساختمان: مختصری از فعاليتهاي انجمن انرژي خورشيدي را بیان بفرمایید؟

كشور ما بالاترين شدت تابش را خورشيدي را دارد و همچنين پتانسيل ديگر انرژيهاي پاك از جمله انرژي باد، زمينگرمايي و غيره را هم داريم. اين موضوع متخصصان ما را مجبور كرد نسبت به اين انرژيها پژوهشهاي بيشتري بكنند. در سالهاي اخير هم با توجه به هدفمندي يارانهها و مقداري منطقيتر شدن قيمت حاملهاي انرژي مردم به اين فكر افتادهاند كه هم ازنظر اقتصادي و هم براي حذف  انتشار آلايندههاي مضر در محيطزيست از اين نوع انرژيها استفاده كنند. فعاليتهاي ما در ابتدا آموزش و فرهنگسازي در مورد انرژيهاي تجدید پذیر و پاك بود كه با برگزاري همايشها، سمينارها و انتشار نشريات و مباحث علمي كه در نشريات بينالمللي دنبال ميكردند، سعي داشتند نشان دهند ايران در سطح بينالمللي هم به دنبال اين نوع انرژيها هست.

پيام ساختمان: گفتههای مسئولان وزارت نيرو حاکی از ارائه تسهيلات برای راهاندازی نیروگاههای انرژی تجدید پذیر است. به نظر شما اين تسهيلات براي سرمايهگذاران بخش خصوصي چقدر میتواند جذابيت ايجاد كند؟

من از مسئولان وزارت نيرو بهويژه آقاي چيتچيان كه رئيس انجمن انرژي بادی كشور هستند تشكر ميكنم. ايشان يكي از بنیانگذاران انرژيهاي تجديدپذير در كشور  هستند و به استفاده از اين نوع انرژيها خیلی تأکید دارند اما به نظر من بهتر است حالا كه بهصورت رسانهاي اين اطلاعات را منتشر ميكنند قبل از آن با دستاندركاران اين صنعت مشورت داشته باشند. پيشنهاد من اين است كه با انجمنهاي علمي كه سازمانهاي مردمنهاد هستند و از دل مردم بيرون آمدهاند مشورت كنند تا اطلاعرسانيهايي كه صورت ميگيرد شرايط را بدتر نكند.

پيام ساختمان: تسهيلاتي كه شما از وزارت نيرو انتظار داشتيد چه بود؟

اكثر تجهيزاتي كه نصب ميشود وارداتي هستند و با دلار گران وارد ميشوند. ضمن اينكه بر اين تجهيزات و سيستمها گمرك و ماليات هم ميخورد و باعث ميشود قیمت آنها در كشور گران باشد. به نظر بنده يك سري تسهيلات ويژه و كاملاً حمايتي ايجاد شود و به مدت حداقل چند سال ادامه پيدا كند. يعني همان تجربهاي كه در كشورهاي توسعهيافته آزموده شده كه الآن با ظرفيت بالايي از اين انرژيها دارند استفاده ميكنند. آنها يك سري مزايا، تسهيلات و معافيتهايي براي استفاده از اين انرژيها و تجهيزات در منازل قائل شدند و الآن به آهستگي آن تسهيلات را برميدارند، ما هم ميتوانيم اين كار را انجام بدهيم. يك حمايت پدرانهاي از جانب دولت بايد انجام بشود چون يك پدر هيچ محدوديتي براي فرزندانش قائل نميشود و از هيچ كمكي دريغ نميكند.

پيام ساختمان: بخش خصوصي چهکاری ميتواند انجام دهد؟

ازآنجاکه هزينهها را بخش خصوصي پرداخت ميكند و خودش بايد ضمانت بدهد پس مجبور است سيستم‌‌هاي باکیفیت بالاتري ايجاد كند. جز اين بايد يك سيستم نظارتي وجود داشته باشد، پيشنهاد بنده انجمنهاي علمي هستند. انجمنها ميتوانند نماينده در گمركات داشته باشند و تجهيزاتي كه وارد ميشوند را مورد بررسي قرار دهند تا از ورود تجهيزات بيكيفيت جلوگيري شود. چون اكثر دوستان تخصص كافي ندارند و تجهيزاتي را ميخرند كه مناسب نيست. ورود تجهيزات و پنلهاي بيكيفيت بلايي است كه سر صنعت نوپاي انرژي خورشيدي ميآورد، زیرا بعد از اینکه اينجا كار كرد و مردم ديدند جواب نميدهد انگ بد بودن ميخورد و تبليغات منفي برايش ميشود. قطعاً پنل و قطعاتي كه در كشور توليد ميشود بسيار گرانتر تمام ميشود. دولت بايد به اينها يارانه بدهد و از آنها حمايت كند تا سيستمهاي تحقیق و توسعهشان را تقويت كنند و به سراغ تكنولوژيهاي جديدتري بروند، نه اينكه كيفيت توليد آنها پايين بيايد و يا اينكه اصلاً كار نكنند و يا از كشوري مانند چين پنل وارد كنند. درحالیکه توليدات داخل بعضاً بسيار كيفيت بهتري نسبت به نمونههاي وارداتي دارند ولي اين شركتها با مشكلات مالي درگير هستند.