جهش بزرگ در صنعت ساختمان

شمار نشریه : 186

مهندس نیلوفر شاه منصوری

مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی

سوابق تاریخی نشان میدهد که ایرانیان مهندسان خوبی بوده اند. تاریخ گواه این ادعاست و بناهای فرهنگی و تاریخی ما بر این امر صحه میگذارند. در دوران مدرن هم مهندسان ایرانی با مفاهیم و مصالح جدیدتر آشنا شده و قاعدتا باید غنیتر شده باشند. من فکر میکنم با وجود این تربیت گسترده نیروی انسانی و آن سابقه تاریخی؛ نقطهای که ما می توانیم جهش بزرگ اقتصادی داشته باشیم صنعت ساختمان خواهد بود. چرا که در خیلی از صنایع دیگر ما با فاصله های چند دهه ای از جهان حرکت می کنیم ولی در صنعت ساختمان فاصله ما کم و همه چیز برای یک جهش فراهم است. مهم بازار داخلی است که وجود دارد و دامنه تقاضا خیلی گسترده است. در زمینه وسعت سرزمینی هم هیچ محدودیت منابعی نداریم. در زمینه نیروی انسانی هم در سه دهه گذشته کار بزرگی صورت گرفته است که البته ممکن است اشکالاتی به کیفیت آموزش ها داشته باشیم ولی توانسته فرهنگ مهندسی را جلو ببرد. ما الان در نظام مهندسی حدود 240 هزار نفر عضو داریم که گویای این است که در زمینه پرورش نیروی انسانی کار بزرگی صورت گرفته است. به نظر می رسد فقط همگرایی این عوامل و مدیریتی منسجم میتواند ما را به نقطه جهش در این زمینه برساند. اجلاس هیئت عمومی فرصت مناسبی است تا در راستای خط مشی جدید سازمان نظام مهندسی کشور، دست همکاری به هم بدهیم. در اجلاس امسال مدیران و روسای همه تشکل های مهندسی کشور را دعوت کردهایم و از دید ما این فتح باب برای تعامل با تمام مجموعههای مهندسی کشور است.