مهندسی برای زندگی راحت ‌تر

شمار نشریه : 186

مهندس علیاکبر رمضانی

رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس

همه جامعه مهندسی کشور در تلاش است تا زندگی آرامی را برای مردم در محیط زندگی و شهر ایجاد کند. اصلاً مهندسی یعنی اینکه ما چه کنیم تا مردم در خانه، محل کار و در شهر راحتتر زندگی کنند. زندگی در ساختمانها، محیط زندگی و شهر باید برای مردم راحت و لذتبخش باشد و در حالت ایده آل، باید زمینه رشد آنها را هم فراهم کند. از این جهت تلاش ما این است تا خروجی اجلاس به نفع مردم و بهرهبرداران ساختمان و مسکن باشد. سعی بر برگزاری اجلاسی است که کیفیت محتوایی مناسبی داشته باشد تا پیامهایی که به جامعه مهندسی کشور و مردم میدهیم دربرگیرنده منافع ملی و منافع بهرهبرداران باشد. گام مهم بعدی که باید پس از هر اجلاسی اتفاق بیفتد پیگیری قطعنامههای پایانی آنهاست. در این مورد، اجلاس شانزدهم بیشتر حول محور انتخابات نقش بست و در حقیقت اتفاق بزرگ آن، برگزاری انتخابات شورای مرکزی بود که برای هیئتمدیرههای استانها پیامی در خود داشت. طبیعتاً زمانی هم طول کشید تا تغییراتی در هیئترئیسه قبلی و ریاست شورای مرکزی و جابهجاییها صورت گرفت. اما مصوبات کوتاه مدت و لازمالاجرای اجلاس شانزدهم در شورای مرکزی و استانها اجرایی شده و برخی دیگر که نیاز به برنامههای میانمدت و دراز مدت و شاید به مصوباتی در سطح شورا دارد، در حال پیگیری است. البته برخی برنامهها ممکن است به استانهایی که ظرفیتهای لازم آن را دارند محول شود و برخی مصوبات هم ممکن است در خود شورای مرکزی و در کمیتهها و کارگروهها دنبال شوند.