هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهندسی برای زندگی راحت ‌تر

مهندس علیاکبر رمضانی

رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس

همه جامعه مهندسی کشور در تلاش است تا زندگی آرامی را برای مردم در محیط زندگی و شهر ایجاد کند. اصلاً مهندسی یعنی اینکه ما چه کنیم تا مردم در خانه، محل کار و در شهر راحتتر زندگی کنند. زندگی در ساختمانها، محیط زندگی و شهر باید برای مردم راحت و لذتبخش باشد و در حالت ایده آل، باید زمینه رشد آنها را هم فراهم کند. از این جهت تلاش ما این است تا خروجی اجلاس به نفع مردم و بهرهبرداران ساختمان و مسکن باشد. سعی بر برگزاری اجلاسی است که کیفیت محتوایی مناسبی داشته باشد تا پیامهایی که به جامعه مهندسی کشور و مردم میدهیم دربرگیرنده منافع ملی و منافع بهرهبرداران باشد. گام مهم بعدی که باید پس از هر اجلاسی اتفاق بیفتد پیگیری قطعنامههای پایانی آنهاست. در این مورد، اجلاس شانزدهم بیشتر حول محور انتخابات نقش بست و در حقیقت اتفاق بزرگ آن، برگزاری انتخابات شورای مرکزی بود که برای هیئتمدیرههای استانها پیامی در خود داشت. طبیعتاً زمانی هم طول کشید تا تغییراتی در هیئترئیسه قبلی و ریاست شورای مرکزی و جابهجاییها صورت گرفت. اما مصوبات کوتاه مدت و لازمالاجرای اجلاس شانزدهم در شورای مرکزی و استانها اجرایی شده و برخی دیگر که نیاز به برنامههای میانمدت و دراز مدت و شاید به مصوباتی در سطح شورا دارد، در حال پیگیری است. البته برخی برنامهها ممکن است به استانهایی که ظرفیتهای لازم آن را دارند محول شود و برخی مصوبات هم ممکن است در خود شورای مرکزی و در کمیتهها و کارگروهها دنبال شوند.