هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ها ماموریت اصلی خود را فراموش کرده اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سم زدایی از بازار پول و سیستم بانکی کشور گفت:متأسفانه بانکها با استفاده از منابع وسیعی که دارند توانستند شرکتهای سرمایهگذاری قوی ایجاد کنند و چون خود بانکها ذینفع هستند سرمایهها را به سمت اهداف خود هدایت میکنند .

سید محمدحسین میرمحمدی، در گفتگو با پیام ساختمان گفت: متأسفانه بانکها با ایجاد فرصتهای سود طلبانه باعث کاهش رغبت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور میشوند .

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه در مواردی دیدهشده که بانکها منابع هنگفت را در اختیار شرکتهای خاص سرمایهگذاری گذاشتهاند، گفت:این موضوع یکی از دغدغههای اقتصادی  است زیرا این نوع فعالیت بانکها با منافع ملی سازگار نیست. وی تصریح کرد : چون حجم سرمایهگذاری بانکها در این حوزهها بسیار هنگفت است ورود و خروج ناگهانی آنها شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد میکند.

میرمحمدی با اشاره به اینکه متأسفانه بانکها مأموریت اصلی خود را فراموش کردهاند، گفت: مأموریت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانکها باید تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری باشد که بخش خصوصی توان ورود به آن را نداشته باشد.