بانک ها ماموریت اصلی خود را فراموش کرده اند

شمار نشریه : 186

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سم زدایی از بازار پول و سیستم بانکی کشور گفت:متأسفانه بانکها با استفاده از منابع وسیعی که دارند توانستند شرکتهای سرمایهگذاری قوی ایجاد کنند و چون خود بانکها ذینفع هستند سرمایهها را به سمت اهداف خود هدایت میکنند .

سید محمدحسین میرمحمدی، در گفتگو با پیام ساختمان گفت: متأسفانه بانکها با ایجاد فرصتهای سود طلبانه باعث کاهش رغبت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور میشوند .

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه در مواردی دیدهشده که بانکها منابع هنگفت را در اختیار شرکتهای خاص سرمایهگذاری گذاشتهاند، گفت:این موضوع یکی از دغدغههای اقتصادی  است زیرا این نوع فعالیت بانکها با منافع ملی سازگار نیست. وی تصریح کرد : چون حجم سرمایهگذاری بانکها در این حوزهها بسیار هنگفت است ورود و خروج ناگهانی آنها شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد میکند.

میرمحمدی با اشاره به اینکه متأسفانه بانکها مأموریت اصلی خود را فراموش کردهاند، گفت: مأموریت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانکها باید تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری باشد که بخش خصوصی توان ورود به آن را نداشته باشد.