هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ها به فکر منافع خود هستند

عضو کمیسیون عمران در خصوص اظهارات دکتر آخوندی  که در همایش سیاستهای پولی و ارزی به دو نکته تسهیلات بد بانکی و ممنوعیت بنگاهداری بانکها اشاره کردند ، به پیام ساختمان گفت:بنده هم به عنوان نماینده مردم در مجلس با موضوعاتی که وزیر راه و شهرسازی اشاره کردند، موافق هستم .

محمد فیروزی، با بیان اینکه ورود بانکها به بخشهای اقتصادی  بالأخص  ساخت و ساز باعث خروج از مسیر اصلی آنها شده است،گفت:لطمههایی که اقتصاد از این مورد در چند سال اخیر دیده است غیرقابلتصور است. .فیروزی ادامه داد:متأسفانه نظام بانکی کشور پیچیده است و بیشتر بیماریهای اقتصادی کشور به علت بانکداری غلط در کشور است.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه عملکرد نادرست بانکها باعث وارد آمدن خسارتهای زیادی به حوزه اقتصادی شده و تنها نیازمند  مدیریت درست  است، گفت:باید با مدیریت درست این صنف به فعالیت خاص خودشان مشغول شوند.

فیروزی در خصوص اقدام دولت در مورد عملکرد بانکها در بخش مسکن گفت: دولت باید یک شیوه تجاری نوین در نظر بگیرد، تا بانکها به حوزه فعالیتی خودشان بپردازند.

این نماینده مجلس با اظهار تأسف از اینکه بانکها با دادن سود مشارکتی و تسهیلات بسیار سنگین تنها به فکر منافع مادی خود هستند، گفت: این نوع فعالیتها نه تنها به نفع مردم به خصوص تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیست بلکه نظام اقتصادی کشور را بیمار و سرخورده میکند

. وی خاطرنشان کرد: فعالیت نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری و مدیریت است تا بتوانیم آثار مثبت آن را در عرصه اقتصاد ببینیم .