نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ها به فکر منافع خود هستند

عضو کمیسیون عمران در خصوص اظهارات دکتر آخوندی  که در همایش سیاستهای پولی و ارزی به دو نکته تسهیلات بد بانکی و ممنوعیت بنگاهداری بانکها اشاره کردند ، به پیام ساختمان گفت:بنده هم به عنوان نماینده مردم در مجلس با موضوعاتی که وزیر راه و شهرسازی اشاره کردند، موافق هستم .

محمد فیروزی، با بیان اینکه ورود بانکها به بخشهای اقتصادی  بالأخص  ساخت و ساز باعث خروج از مسیر اصلی آنها شده است،گفت:لطمههایی که اقتصاد از این مورد در چند سال اخیر دیده است غیرقابلتصور است. .فیروزی ادامه داد:متأسفانه نظام بانکی کشور پیچیده است و بیشتر بیماریهای اقتصادی کشور به علت بانکداری غلط در کشور است.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه عملکرد نادرست بانکها باعث وارد آمدن خسارتهای زیادی به حوزه اقتصادی شده و تنها نیازمند  مدیریت درست  است، گفت:باید با مدیریت درست این صنف به فعالیت خاص خودشان مشغول شوند.

فیروزی در خصوص اقدام دولت در مورد عملکرد بانکها در بخش مسکن گفت: دولت باید یک شیوه تجاری نوین در نظر بگیرد، تا بانکها به حوزه فعالیتی خودشان بپردازند.

این نماینده مجلس با اظهار تأسف از اینکه بانکها با دادن سود مشارکتی و تسهیلات بسیار سنگین تنها به فکر منافع مادی خود هستند، گفت: این نوع فعالیتها نه تنها به نفع مردم به خصوص تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیست بلکه نظام اقتصادی کشور را بیمار و سرخورده میکند

. وی خاطرنشان کرد: فعالیت نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری و مدیریت است تا بتوانیم آثار مثبت آن را در عرصه اقتصاد ببینیم .