هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کجاست سامانده پایتخت؟

یعنی انتقال پایتخت این قدر کار دارد؟ یعنی باید دو سال آزگار بررسی شود که اصلاً پایتخت منتقل بشود یا نشود؟ مگر زمانی که تهران پایتخت شد از امروزِ شهری مثل پرند پیشرفتهتر و بهتر بود؟ یک عدهای که معلوم نیست دنبال چی هستند طرح «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی اداری» را به «طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی اداری» تغییر دادهاند و میگویند باید دو سال روی آن کار کنند! این چه دکان بازاری است که راه انداختهاید؟ توی دو سال آن قدر مسکن مهر در پرند ساخته شد، آن قدر ساخته شد که خودش قابلیت پایتخت سیاسی اداری را پیدا کرده، آن وقت میگویند باید دو سال بررسی کنیم! حیف که کار دست شما نیست والا میدانستید چه کنید. اول یک ساختمان بزرگ با ظرفیت 300 نفر در پرند میساختید و بالایش هم یک هرم شیشهای میگذاشتید و روی تابلویش هم مینوشتید مجلس شورای اسلامی. بعد همه نمایندگان مجلس را منتقل میکردید آنجا و میگفتید حالا بنشینید و دو سال برای بررسی پایتخت نقشه بکشید. بعد هم بیست سی تا ساختمان، به تعداد وزارتخانهها میساختید و دولت را هم منتقل میکردید به پرند. اینطوری هم مشکل نمایندگان حل میشد، هم مشکل دولت، هم مشکل تهران و هم مشکل پرند. آخر سر هم مشکل خود شما حل میشد. یعنی میتوانستید همه ساختمانهای باقیمانده از دولت و مجلس در تهران را بفروشید تا هم خرجمان در بیاید و هم بتوانیم سایر طرحهای مشعشع تان را اجرا کنید.