هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کارد به استخوان پیمانکاران رسید

گروه گزارش: ظاهراً اختلافات انجمن پیمانکاران استان تهران به حدی بالا گرفته که تعدادی از اعضای این انجمن، که خود را «گروه دوستداران انجمن» نامیدهاند، به گفته خودشان به دنبال احقاق حقوقشان از طریق شکایت به مراجع قضایی هستند. این را نه تنها از گفتههای صریح آنها مبنی بر شکایت در دادگاه و کشاندن متخلفان به پای میز محاکمه که از فریادهایشان پشت تریبون هم میشد، فهمید. ولی چرا کار پیمانکاران ساختمانی انجمن تهران به اینجا رسید و اصلاً اینها از چه چیزی گلایه دارند ؟

اول: انجمن پیمانکاران استان تهران حدود 1350 عضو پیمانکار ساختمانی، 270 پیمانکار برقی، 140 پیمانکار تأسیساتی دارد ولی ترکیب هیئتمدیره 7 نفره شامل 4 نفر اصطلاحاً برقی، 2 نفر اصطلاحاً ساختمانی و یک نفر اصطلاحاً تأسیساتی و یک نفر بازرس اصطلاحاً برقی است. گروه دوستداران انجمن معتقد است؛ تا ساختمانی نباشد تأسیسات و برقی هم نیست و از یک ساختمان، 85 درصد آن «ساختمان»، 8 درصد تأسیسات و 7 درصد برق است. پس چرا باید انجمن در تسلط اصطلاحاً برقیها باشد ؟

دوم: به گفته گروه دوستداران، هیئتمدیره فعلی، کمیسیون ساختمان انجمن را منحل و ساختمانیها را از هم دور کردهاند. کارنابلدی هیئتمدیره موجب شده مشکلات ساختمانیها از طریق انجمن در مبادی و مراجع قانونی پیگیری نشده و روزبهروز بر مشکلات آنان افزوده شود. همین مشکلات باعث دلسردی اعضای ساختمانی انجمن شده و میگویند وقتی انجمن کاری برای ما نمیکند ما چرا باید عضو باشیم و حق عضویت بپردازیم. در نتیجه روزبهروز از تعداد اعضای ساختمانی انجمن کاسته میشود. به گفته گروه دوستداران انجمن، فهرست اسامی پیمانکاران رشته ابنیه عضو انجمن در تاریخ 24/10/92 تعداد 788 نفر بوده که از این تعداد فقط 303 حق عضویت خود را پرداخته و بدهی به انجمن ندارند ولی 474 نفر بدهی بیش از یک سال دارند و بنا بر اساسنامه انجمن نمیتوانند در مجامع انجمن شرکت کنند و رأی بدهند. طبیعتاً وقتی تعداد رأیدهندگان ساختمانی کم باشد امکان رأی آوری آنها در مجامع جهت هیئتمدیره نیز کاهش مییابد.

سوم: به گفته گروه دوستداران انجمن، اساسنامه انجمن اشکالات متعددی دارد و در بسیاری از موارد ساکت است. مثلاً داور مرضی الطرفین در اختلافات ندارد و همین سکوت موجب شده تا امکان حل و رفع بسیاری از اختلافات بین اعضا از طریق اساسنامه مقدور نباشد. از طرف دیگر هیئتمدیره فعلی اجازه و امکان تغییر در اساسنامه را نمیدهد.

چهارم: اداره کار استان تهران حاضر به دخالت در خصوص مشکلات و اختلافات پیشآمده نیست. به تعبیر این اداره کل، انجمن پیمانکاران استان تهران تشکلی مردم نهاد است و باید اختلافات درونی را بر اساس اساسنامه با هیئت حل اختلاف یا داور تعیینشده حل کنند و در غیر این صورت باید از طریق محاکم قضایی دنبال شود. گروه دوستداران انجمن معتقد است عملکرد ضعیف ناظران اداره کار در مجامع انجمن و انتخابات آن، زمینه بروز تخلفات انتخاباتی را فراهم کرده است.