هدایت خورشید به خیابان‌های باریک

شمار نشریه : 186

محققان مصری برای تأمین نور طبیعی مناطق متراکم شهری، پنل شفافی طراحی کردهاند که نور خورشید را به سمت کوچهها و خیابانهای محاصرهشده با ساختمانهای بلند هدایت میکند.

 کمبود نور طبیعی باعث مشکلات فیزیولوژیکی مانند تغییرات خلق و خو، خواب بیش از اندازه و افسردگی میشود؛ در حال حاضر نمونه پنلهای پنجره شکلی طراحی شدهاند که قادر به منعکس کردن نور خورشید به داخل منازل هستند، اما در کوچهها و خیابانهای باریک کاربرد ندارد.

بر این اساس محققان دانشگاه عین شمس قاهره پنل شفافی از جنس پلاستیک آکریلیک موسوم به پلیمتیل متاکریلات (PMMA) طراحی کردهاند که امکان هدایت نور خورشید به داخل خیابانهای محاصره شده در بین ساختمانهای بلند را فراهم میکند. پنل شفاف بر روی پشتبام ساختمانها نصبشده و نور خورشید را به داخل خیابان منعکس میکند.

این فناوری علاوه بر کاربرد در خیابانهای باریک و فاقد نور مناسب، در مناطق دیگر شهر نیز قابلاستفاده بوده و جایگزین مناسب و دوستدار محیطزیست برای نورهای مصنوعی و فلورسنت محسوب میشود.یک مترمربع از این پنل شفاف پلیمتیل متاکریلات بین 70 تا 100 دلار قیمت دارد. نتایج این دستاورد در مجله Energy Express منتشر شده است.