هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسئولان ریـسک پـذیـر بـاشند

رقابت بر سر جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از واقعیتهای امروز اقتصاد کشورهای دنیاست؛ مسئلهای که اکنون از دید مسئولان به عنوان یک ضرورت برای عبور صنعت ساختمان کشور از رکود مطرح است.

چندی پیش الهام امین زاده، معاون رئیسجمهور در امور حقوقی اعلام کرد؛ کمیتهای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه کشور، که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز به عنوان یکی از نمایندگان قوه مجریه در آن حضور دارد، بررسی و اصلاح قوانین دست و پاگیر سرمایهگذاری را در دستور کار خود قرار دادهاند. در این راستا لزوم گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گرفته است، ضمن اینکه از افکار عمومی و مردم نیز خواستهشده که اگر قوانین مزاحمی در این زمینه مشاهده میکنند به این کمیته اعلام کنند.

طی ماههای گذشته به دنبال تغییر در فضای دیپلماتیک ایران و حضور هیئتهای سیاسی و اقتصادی بلندپایه، نوید تمایل دوباره شرکتهای اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران داده شد اما با گذشت چندین ماه متأسفانه تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.

صاحبنظران میگویند، مسئولان نباید به راحتی از کنار این موضوع بگذرند و باید موانع و تنگناهای حضور شرکتهای سرمایهگذار خارجی و داخلی از سر راه برداشته شود تا به این صنعت و رفع معضل بیکاری کمک شود.

ریسک ورود خارجیها را بپذیریم

یک اقتصاددان و استاد با سابقه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران دراینباره به خبرنگار پیام ساختمان میگوید: ورود سرمایهگذار خارجی یک مزیت است، همانگونه که طراحی و ساخت پروژههای موفقی چون شهرک غرب و اکباتان یا تپه عباسآباد، توسط شرکتهای خارجی انجام شد.

دکتر مهدی تقوی با اشاره به اهمیت ورود سرمایهگذاران خارجی       بخش تولید در ایجاد اشتغالزایی و تحرک این صنعت، تاکید میکند: اگر قرار است سرمایه گذار با فرض وجود تورم و سود کم، سرمایه خود را وارد کند حداقل باید احساس راحتی و امنیت داشته باشد.

این اقتصاددان تدوین سیاستهای موثر برای کاهش ریسک و بالا بردن احتمال موفقیت در جذب سرمایهگذاران خارجی مثل حذف محدودیتهای نقل و انتقال ارز، مالیات، تعرفه، کنترل قیمتها و... را دارای اهمیت حیاتی میداند.

وی با اشاره به اینکه کنترل تورم و ثبات نرخ ارز دو آیتم مهم برای حضور سرمایهگذار خارجی در کشور است، میگوید: کشور میزبان باید بتواند موفقیت سرمایهگذار خارجی را تضمین کند. ضمن اینکه تغییرات ناگهانی نرخ ارز که در کشور ما متداول است، آسیب بزرگی هم به سرمایهگذار خارجی و هم به دولت وارد میکند.

تقوی معتقد است: فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایهگذاری حتی ایجاد مناطق آزاد برای حضور آنان بسیار قابل اهمیت است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی در کنار برآورد امکانات بالقوه سودآور، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز به دست نیامده توجه ویژه دارند، تصریح میکند: واقعیت این است که بیشتر سرمایهگذاری جهانی در اروپا اتفاق میافتد و اگر ما نیز میخواهیم در جذب سرمایه خارجی موفق باشیم، برنامه و سیاست دیگری لازم است که یکی از این موارد پذیرفتن ریسک ورود آنان به کشور است.

ثبات و عدم تغییر مکرر قانون

سید حسین امامی با بیان اینکه تحریمها یکی از علل عدم ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور است، اضافه میکند: بیثباتی و تغییرات مکرر قانون از دیگر دلایل نبود سرمایهگذاری خارجی در کشور است.این فعال حوزه صنعتی سازی ساختمان با اشاره به مهمترین مشکل مدیران کشور در تصمیمات لحظهای تاکید میکند: عدم همکاری سازمانهایی چون بیمه، مالیات و... بیقانونی برای گرفتن سهم خود، موانع جدی این نوع فعالیتها هستند.

به باوراین پیمانکار اگرچه مشکل سرمایهگذاری ایرانی کاملاً داخلی است، ولی کشور در هر شرایط اقتصادی، بینیاز از سرمایهگذاری خارجی نیست، چرا که سرعت بهبود و توسعه را دو چندان خواهد کرد به شرط آنکه بستر مراحل قانونی کار تسهیل شود.

حمایت از سرمایهگذار؛ وظیفه مسئولان

رئیس سابق هیئتمدیره کانون سراسری انجمن شرکتهای ساختمانی ایران نیز میگوید: ورود سرمایههای خارجی علاوه بر ایجاد تحول در ساختوساز میتواند به ساماندهی تعداد بیکاران روبه افزایش و رونق اشتغال زایی در این صنعت بینجامد.

حسن نوری با تاکید بر اینکه در ایران نیز سرمایهگذار و مجری توانمند پروژههای ساختوساز فراوان است، تصریح میکند: در این وضعیت تنها حمایت سفت و سخت دولتی لازم است تا سرمایهگذار خارجی در امنیت کامل بوده و احساس خطر نکند. ضمن اینکه حذف قوانین مزاحم و دست پاگیر توسط دولت از جمله مواردی است که در درجه اول برای سرمایهگذار رغبت به سرمایهگذاری ایجاد میکند.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی اصفهان همچنین با اشاره به وضع نه چندان رضایتبخش صنعت ساختوساز میگوید: متأسفانه مسئولان کشور و سازمانهای دولتی که در بخش عمرانی نتوانستهاند در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خوب عمل کنند، و مجریان پروژهها و شرکتهای سرمایهگذاری بزرگترین ضربهای که در بخش پروژههای ساختمانی میخورند به خاطر این است که حمایت واقعی از جانب مسئولان نمیشوند.