هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت دقیق بر بخش خصوصی

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران با بیان اینکه برنامه داریم امسال انجام آزمایشهای غیر مخرب را به عنوان فناوریهای جدید توسعه دهیم، از نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مکانیک خاک خصوصی و لزوم به روز بودن آنها گفت.

احمد نوعیقالیباف، با بیان اینکه اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران در 4 شهرستان اسلامشهر، قرچک، رودهن و تهران شعبه دارد، تصریح کرد: در بیش از 50 پروژه مهم استان نیز به صورت واحد محلی استقرار داریم. وی اضافه کرد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، آزمایشگاههای مجهزی دارد که دانشجویان و کارآموزان، طرحها و پروژههای خود را در آن میگذرانند