راهکارمشکل معماری تهران

شمار نشریه : 185

در خصوص رفع نواقص و اصلاح الگوهای معماری نظرهای متفاوتی مطرح شده است. ولی در بیشتر این نظرها یک نکته مشترک به چشم میخورد و آن اینکه رفع مشکلات امروز تهران در حوزه معماری و ساختوساز به دلیل ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... آن، نیازمند صرف زمان کافی و دقت در بررسی جنبههای مختلف این مشکل است. همچنین نبود فکر و نظر کارشناسی یکی از کمبودهایی است که نهادهای مسئول در حوزه شهرسازی میتوانند با بهرهگیری بیشتر از آن، قدمهای مثبتی در جهت رفع مشکلات این حوزه بردارند.

گستردگی فراوان جنبههای بروز مشکلات معماری تهران به حدی است که نمیتوان انگشت اتهام را متوجه فرد یا نهادی خاص کرد؛ هر چند برخی نهادها از جمله شهرداری، وظیفهای بیشتر دارند.بروز تغییری بزرگ و اصلاح الگوهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در حوزه معماری نیازمند بسیج همگانی و تلاش بیوقفه در این خصوص است. این تغییر را باید هرچه زودتر آغاز کرد. چرا که در زمان حاضر گستره معضلات معماری تهران به حدی است که شاید بتوان تنها از بحرانی تر شدن آن جلوگیری کرد.اینکه چگونه میتوان نقصهای معماری را رفع کرد و معماری امروزی ما چگونه باید باشد، پرسشهایی هستند که با وجود دشواری یافتن پاسخ آنها، بدون شک بیپاسخ نیستند. میتوان این نواقص را با سیاستگذاریهای درست، حمایتهای قانونی و البته آموزش صحیح، برطرف و به آیندهای روشن برای معماری ایرانی با پاسداری از گذشته و درک درست معماری جدید امیدوار بود.