هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری دیدن حقیقت است

الهام محمودی _ مترجم

تعداد زنان در معماری، جز تعداد بسیار کمی استثنا، در طول سالیان متمادی به خاطر تحت سلطه بودن این رشته توسط مردان کم بوده است. تا پایان قرن ۱۹ میلادی زنان عملاً هیچ نقشی در این زمینه بازی نکردهاند. در پایان قرن ۱۹م بعضی مدارس معماری در اروپا (در ابتدا فنلاند) شروع به پذیرفتن زنان در برنامههای آموزشیشان کردند. در سالهای اخیر معماران زن همپای مردان به رسمیت شناخته شدند و با چند حرکت  جایزههای پرتیزکر را نصیب خود کردند.در زیر بخشی از یک مصاحبه باخانم مونیکا تریکاریو آرشیتکت برجسته ایتالیایی تبار آمده است که شما را به خواندن آن دعوت مینماییم:

شما به عنوان یک زن معمار که میتواند نماینده دیگر زنان معمار در اروپا باشد، چه نقشی در اتحادیه معماران اروپا داشتهاید؟

معماری به عقیده من مانند بسیاری از حرفههای دیگر در حال حاضر بیشتر با ظرافتهای خاص روحیات زنان سر و کار دارد و روزبهروز بیشتر با چهره مردانه خود فاصله میگیرد. معماری یک راه برای دیدن حقیقت است، صرفنظر از اینکه شما یک زن هستید یا مرد..

با توجه به اینکه اتحادیه ما متشکل از شرکای بزرگی است که عمده فعالان آن را مردان تشکیل میدهند، شاید بزرگترین سهم من به عنوان یک زن ،ایجاد انسجام در گروه و تثبیت ایدهها و نظراتی است که اختلاف عقیده در آنها میتواند دیگر اعضا را نگران کند.

آیا یک معمار زن تا به حال الهامبخش کارهای شما بوده است؟

من با الهام گیری از پروژههای جسورانه معماران شجاع در این عرصه، در این مسیر قدم نهادهام، صرفنظر از این واقعیت که او یک زن است یا مرد، اما در میان زنان معمار خانم Kazuyo Sejima بیشتر مورد تحسین من بوده است.

در مرکز تجاری Quattro Corti سن پترزبورگ روسیه شما بافت سنتی و تاریخی این شهر را با معماری اروپایی-ایتالیایی ادغام نمودهاید، شما برای انجام این پروژه از چه سبکها و روشهایی بهره بردهاید؟

این پروژه با یک توجه خاص به بافت سنتی شهر آغاز شد که درست مغایر با معماری مدرن اروپاست و نتیجه این مغایرت تمایل در بهکارگیری معماری معاصر اروپا در یک چارچوب تاریخی و سنتی بوده است. این ساختمان Quattro Corti نام گرفت که به معنای چهار وجه میباشد و از خصیصههای مهم آن پراکندگی نور به چهار حوزه داخلی آن منطقه است. نمای تمام شیشهای آن منعکسکننده رنگها و نماهای الهامبخش ساختمانهای تاریخی در آن محدوده است و بازتاب خاطرهانگیزی را برای بیننده ایجاد خواهد کرد و سبک طراحی آن به گونهای است که علاوه بر محلی برای فعالیتهای کسبوکار تجاری، میتواند محلی برای برپایی نمایشگاهها و آثار هنری نیز باشد. پروژه Quattro Corti اولین پروژه در سن پترزبورگ است که پس از دیوار برلین در روسیه توسط معماران خارجی ساختهشده و ما خوشحالیم که این تجدید سنت توسط معماران ایتالیایی صورت پذیرفته است.

برای ساختن چنین پروژهای، شما از سرمایهگذاران مشترک ایتالیایی و روسی استفاده کردهاید، چه امری منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد؟

این پروژه یک تجربه بسیار جالب برای ما بود و ما نام رهبر تجارب را به آن دادهایم و از آنجا که ما شرکتهای مشارکتکننده در این طرح را با انتخاب و همکاری مشتریان انجام دادیم توانستیم کارشناسان بسیار حرفهای در این عرصه را به کار بگماریم. شرکتهای روسی، ساختار، مواد و عناصری با کیفیت بالا و تراز اول را به ما ارائه دادند و شرکتهای ایتالیایی برای نمای شیشهای، پوششهای سنگی و دکوراسیون داخلی انتخاب شدند که نتیجه این همکاریها ساخت پروژهای بود که از تمام جهات در درجه  اول قرار گرفته است.

تا چه حد احساس تعلق خاطر به پروژههای خود دارید و آیا حس میکنید که یک پروژه متعلق به شخص شماست؟

پروژههای معماری همیشه نتیجه همکاری گروهی و محترم شمردن آرا و عقاید است که در نتیجه به یک بنای خاص منتهی میشود. در انجمن ما حس همکاری بین شرکتها بسیار قوی است و حدود سی انجمن وابسته به گروه در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد که در آن ایدههای متفاوت با فرهنگهای مختلف همیشه به عنوان یک ارزش تلقی میشوند و این ایدهها و نظرات به ارزشهای انجمن اضافهشده و نتیجه یک کار واحد را میدهند.

در حال حاضر مشغول به انجام چه کاری هستید؟

در حال حاضر در منطقه Porta Nuova در میلان، مشغول انجام پروژهای مهم در نزدیکی ساختمانهای اداری و مراکز خرید شهر میباشیم. این پروژه در کنار سه برج اداری طراحی شده است و با دو نمای اصلی در میدان شهر جلوه میکند و نمای شفاف و زیبا و بزرگ و شیشهای آن و انعکاس پارک محلی Porta Nuova، توجه عابران را به این ساختمان جلب میکند. نمای جنوبی آن نیز به سیستم ضد آفتاب مجهز شده است و ارتفاع آن حدود 140 متر میباشد و وجود حیاط داخلی و شیشههای رنگی پنجرههای مشرف به آن، روح تازهای را به طبقات مختلف این ساختمان خواهد داد.