هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نکاتی برای کاهش مصرف برق کولر آبی

سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) اعلام کرد: بر اساس مطالعات انجامشده، الکترو موتورهای سوخته که مجدد سیمپیچی میشود، به طور متوسط 50 درصد مصرف برق کولر را افزایش میدهد.

گزارش پيام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو حاکی است، بررسیهای سازمان یادشده نشان میدهد، تنها روش اصولی و مقرون به صرفه جایگزینی الکتروموتور نو به جای الکتروموتورهای سوخته است. بر پایه این گزارش، در مرحله انتخاب و خرید کولر باید به شهر و میزان رطوبت هوا توجه شود به طوری که برای شهرهای با آب و هوای گرم و خشک- دارای متوسط رطوبت هوای کمتر از 20 درصد-  انتخاب کولرهای آبی بهترین گزینه است، زیرا در کنار مصرف برق کمتر، آسایش حرارتی بیشتری فراهم میکند.

هنگام خریداری کولر آبی با در نظر گرفتن برچسب انرژی رتبه A و بالاتر، میتوان دمای هوا را بین 10 تا 12 درجه کاهش داد و بیش از 30 درصد در مقایسه با کولرهای با رتبه انرژی پایین تر نیز در میزان مصرف انرژی صرفهجویی کرد. تعویض سالانه پوشالها و تسمه کولر، شستشو، جرمگیری و رسوب زدایی دریچههای ورودی هوا در خروجی کولرها، پرههای فن، توری و صافی پمپ آب، دیواره و کف داخلی کولر ، روغنکاری یاتاقانهای کولر- هر ماه یک بار در طول فصل گرم- از مواردی است که برای کاهش مصرف انرژی از سوی سازمان نامبرده، توصیه شده است.

کنترل میزان سفتی تسمه پس از قرار گرفتن در شیار پولی-میزان سفتی باید به گونهای باشد که تسمه با فشار ملایم انگشت حداکثر یک سانتیمتر خم شود- شستشو و جرمگیری شیلنگ و سه راهی توزیع آب و بازرسی میزان ریزش و توزیع یکنواخت آب بر روی ناودانی در کولر، بازرسی عدم پارگی و نشتی شیلنگ آب از محل سرشیر تا محل اتصال به شناور کولر، بازرسی سلامت و عدم پارگی برزنت-محل اتصال دهنه خروجی کولر به کانال اصلی- از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق کولر آبی است.

انجام بازدید دورهای و کنترل عملکرد کولر شامل تراز بودن بدنه، عدم وجود نشتی آب از سرشیر تا کولرها، توزیع مناسب و یکنواخت آب بر روی پوشالها، سلامت پمپ آب و روغنکاری یاتاقانها و عدم پارگی تسمه (هر 15روز یک بار) در طول ماههای گرم سال توصیه شده است .

در مرحله راه اندازی، نصب سایبان روی کولرهای آبی موجود در کاهش مصرف آب و برق بسیار موثر است، این کار افزون بر کاهش میزان تبخیر و مصرف آب در کولرهای آبی، از تابش مستقیم نور خورشید به سقف و بدنه و افزایش حرارت آب و هوای داخل کولر جلوگیری کرده و در نتیجه موجب افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی کولر میشود. استفاده از رنگهای پلیمری ترکیبی با خاصیت عایق حرارتی نیز در سقف و بدنه کولرها در کاهش مصرف آب و انرژی مفید است.