توصیه های مهم برای خرید لامپ کم‌مصرف

شمار نشریه : 185

گروه تأسیسات: میزان قابلتوجهی از انرژی الکتریکی در بخش روشنایی مصرف میشود بنابراین اصلاح و بهینهسازی سامانه روشنایی، تأثیر بهسزایی در کاهش مصرف و هزینه برق دارد.

برای چند دهه انواع لامپها بر اساس مقدار انرژی مصرفی و بدون در نظر گرفتن میزان نور دهی آنها خریداری میشد اما هنگام خرید لامپ باید به میزان نور دهی (لومن) لامپها نیز توجه شود.در این زمینه موارد زیر توصیه میشود:

- برای جایگزین کردن لامپ رشتهای 100 وات، به دنبال لامپی با نور خروجی 1600 لومن باشید

- لامپهای 75 وات را با لامپ کممصرفی با نور خروجی 1100 لومن جایگزین کنید

- جایگزینی لامپهای 60 و 40 وات با لامپهای کممصرف 800 و 450 لومن بهترین انتخاب هستند

- در واحدهای مسکونی با استفاده از لامپهای کم مصرف و فلورسنت هزینه برق خود را کاهش دهید

- میزان نور دهی هر لامپ کم مصرف 23 وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشتهای معمولی 100 وات است

- مصرف انرژی الکتریکی هر لامپ کممصرف حدود 20 درصد مصرف برق لامپ رشتهای مشابه است

- طول عمر متوسط یک لامپ کممصرف حدود 10 برابر عمر متوسط بهترین نوع یک لامپ رشتهای است.