هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تفاهم همکاری میان مراکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و مهندسی زلزله

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوسیه (PEER) به منظور گسترش همکاریها در حوزههای علمی و مهندسی یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این یادداشت تفاهم همکاری که در راستای دیپلماسی فعال و اراده دولت تدبیر و امید بر توسعه روابط با همه کشورهای جهان و تاکید ویژه بر تبادل علم و دانش با دنیا منعقد گردید، مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوسیه با دفاتری در دانشگاه کالیفرنیا و برکلی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حوزههای مختلف علوم و مهندسی که از منافع مشترکی در آن برخوردارند ارتباطات خود را توسعه خواهند داد.

تبادل دادههای حرکات زمینی ثبت شده در زلزله که در آینده مشخص خواهد شد از محورهای اصلی این تفاهمنامه مشترک همکاری است و بر اساس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موارد اصلاح نشدهای از حرکات زمینی در زلزله را ارائه خواهد داد که این موارد پس از اصلاح از سوی مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوسیه در اختیار مرکز قرار خواهد گرفت. همچنین  مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوسیه اطلاعات اصلاح شده را از طریق وبسایت خود و با عنوان این مطلب که حرکات زمینی زلزله از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران دریافت شده است، در اختیار عموم کاربران قرار خواهد داد.