انرژی‌ های پاک در چین

شمار نشریه : 184

اگرچه کشور چین به عنوان بزرگترین مصرفکنندۀ زغالسنگ و بیش ترین منتشرکنندۀ گاز دیاکسیدکربن و دارای بالاترین تعداد شهرهای آلودۀ در جهان است اما در حال حاضر به یک قطب جهانی در زمینۀ انرژیهای پاک تبدیل شده است. درواقع این کشور بزرگترین تولیدکنندۀ توربینهای بادی و سلولهای فتوولتائیک و مهمترین حامی در استفاده از کنتورهای هوشمند و بهبود ساختارهای آن در سطح جهان،معرفی شده است.

براساس این گزارش: علیرغم مشکلات چین در زمینۀ آلودگی آب و هوا، این کشور درخصوص انرژیهای پاک رشد چشمگیری داشته است. در واقع چین نه تنها سازندۀ تکنولوژیهای مربوط به انرژیهای پاک است بلکه تاکنون140 تراوات ساعت برق پاک نیز برای خود تولید کرده است.

به نقل از این گزارش: هدف دولت چین این است که ظرفیت توان تولید یک پنجم مصرف فعلی برق خود را تاسال 2020 ازطریق انرژیهای پاک تأمین کند که این میزان 300 گیگاوات ظرفیت نصب شدۀ فعلی در این کشور است. درواقع همانطور که صنعت دراین کشور رشد میکند، در کنار آن دولت مجبور است گزینه های دیگر تولید برق را نیز امتحان کند. زیرا صنعت وابستۀ این کشور به سوخت های فسیلی کشورهای غربی، پاسخ رشد سریع تجاری و افزایش جمعیت چین را نمیدهد.