هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارگ کریمخانی پشت جلسات!

گروه معماری و دکوراسیون: بیش از ۳ ماه است گفتگوها برای به نتیجه رساندن پرونده مجموعه زندیه پشت درهای بسته آغازشده اما هنوز مشخص نیست که این گفتگوها که بدون حضور رسانهها انجام میگیرد به نتیجه قابل قبولی منتج شود. کارشناسان معتقدند؛ روند گفتگوی متولیان میراث فرهنگی با مالک هتل بسیار کند پیش میرود و این اتفاق در برابر اعتراض مدیرکل یونسکو نسبت به پرونده مجموعه زندیه اصلاً رضایتبخش نیست.

نزدیک به یک سال از پیگیری ارتفاع غیرمجاز یک هتل بر فراز و حریم ارگ کریمخانی میگذرد اما هنوز سایه سنگین این هتل از سر ارگ کریمخانی حذف نشده است. مدیر کل یونسکو پس از بازدید مجموعه زندیه به متولیان میراث فرهنگی هشدار میدهد که پرونده مجموعه زندیه با ارتفاع فعلی هتل  به هیچوجه راهی یونسکو نمیشود اما علیرغم گفتههای" ایرینا بووکوا" و انتقادهای جدی کارشناسان هیچگونه عزم جدی برای حل مشکل از سوی مسئولان میراث فرهنگی مشاهده نمیشود.

 بررسیهایی که از نظر مدیران میراث فرهنگی استان فارس به معنای تخلف مالکان و سازنده هتل نبوده و سمت و سوی پیگیریها بیشتر متوجه نوع مجوز و صادرکنندگان آن خواهد شد.

 آن طور که مسئولان فعلی میراث فرهنگی استان فارس میگویند:مالک هتل بر اساس مجوز و نقشههای امضاءشده هتل را احداث کرده و این موضوعی نیست که بتوان از مالک و احداث هتل خردهای گرفت. این در حالی است که وقتی از مالک هتل راجع به نقص حریم مجموعه زندیه و افرادی که مجوز هتل را دادهاند سؤال میشود، میگوید: مجوز هتل در سال 79 دادهشده و در آن زمان حرفی از پرونده مجموعه زندیه و رفتن آن به یونسکو وجود نداشت. ضمن آنکه هیچگونه اطلاعی از کارشناسی که مجوز هتل را با این ارتفاع داده ندارم.

 وی میگوید: درحالحاضر نه من مقصر هستم نه میراث فرهنگی. امیدوارم این مشکل با تعامل دوسویه و مثبت میراث فرهنگی و مالک حل شود چرا که در این سالها ما و میراث فرهنگی نهتنها در مقابل هم نبودهایم که در کنار هم همچنان ایستادهایم. هماکنون نیز طبق ضوابط و قوانین جاری این مشکل را حل خواهیم کرد. اظهارنظری که وضعیت نامشخص پرونده مجموعه زندیه را بیش از پیش در ابهام فرو برد و این احتمال که پرونده مجموعه زندیه راهی یونسکو نشود را تقویت کرد.