هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

یک روز یک عده

یک روز یک عده جوان که تازه از دانشکده مهندسی فارغالتحصیل شده بودند داشتند با هم در خیابان قدم میزدند و به در و دیوار نگاه میکردند که به این نتیجه رسیدند چه قدر شهرشان نیاز به ساختوساز مسکن دارد. بعد با خودشان گفتند بیایید پول هایمان را بگذاریم روی هم و شروع کنیم به ساخت واحدهای مسکونی در تعداد زیاد. این افراد بعدها اولین تشکلهای انبوهسازی را تشکیل دادند.

یک روز یه عده جوان که تازه از دانشکده مهندسی بیرون آمده بودند داشتند با هم به در دو دیوار شهر نگاه میکردند و قدم میزدند که به این نتیجه رسیدند شهرشان به ساختوساز زیادی نیاز دارد. بعد با خودشان گفتند بیایید از دولت پول بگیریم و این خرابیها را بسازیم. این گروه بعدها پایه اولین تشکلهای پیمانکاری را نهادینه کردند.

یک روز یک عده جوان که دو سال زودتر از دانشکده مهندسی فارغالتحصیل شده بودند داشتند همان کارهای گروه اول و دوم را انجام میدادند و میخواستند وارد ساختوساز شوند ولی قانون جلوی آنها را گرفت و گفت: کاردانها فقط در شهرهای زیر 20 هزار نفر میتوانند ساختوساز کنند یا حداکثر ساختمانهای تا چهار طبقه. این گروه بعدها هسته اولیه کاردانها را تشکیل دادند.  

یک روز یه عده جوان که تازه درسشان در دانشکده مهندسی تمام شده بود، خوردند به پست گروههای اول و دوم و سوم. آن سه گروه اول که قصد ساختوساز داشتند به گروه چهارم پیشنهاد همکاری دادند و به ترتیب نخستین تشکلهای مهندسی مشاور در زمینه طراحی، ساخت و اجرا به وجود آمد. یک روز تعداد زیادی جوان که به دانشگاه و دانشکده راه پیدا نکرده بودند سر چهارراه و دور میدان جمع شده بودند و دنبال کار میگشتند. بعد یک عده مهندس آنها را سوار وانت کردند و بردند تا در کارگاه ساختمانی کار کنند. این گروه هسته اولیه کارگران ساده و فاقد مهارت را تشکیل دادند.