هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كتاب مديريت مالي نوين شهري

كتاب «مديريت مالي نوين شهري» تألیف محمد آييني منتشر شد. اين كتاب تلفيقي از مباحث پايه مديريت مالي، مهندسي مالي و مديريت شهري است كه بيشتر براي دستاندركاران و دانشجويان رشته شهرسازي، برنامهريزي شهري و مسئولان مالي در شهرداري و مجموعه دستاندركاران مديريت شهري نوشته شده است. مؤلف اميدوار است اين كتاب با ارائه مطالب نظري و كاربردي، با توجه به تجربه 20ساله در حوزه مديريت شهري، دانش پایه در اين زمينه را گسترش دهد و زمينه را براي ابتكارات لازم به منظور توسعه بازار سرمايه شهري و تأمین مالي طرحهاي شهري فراهم آورد.

محمد آييني در كتاب مديريت مالي نوين شهري تاكيد كرده است: فراهم کردن زندگي امن و آرام و سرزندگي شهري در كنار مشاركت همهجانبه شهروندان، مستلزم تجهيز و تأمین منابع مالي هنگفتي است كه اين مهم با روشهاي سنتي تأمین مالي ميسر نيست.