هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنز

   غم مخور

 

گفت مسکن می شود ارزان ارزان غم مخـــــور

شهر و شهرک می شود دشت و بیابان غم مخـور

چند وقتی گر که صاحب خانــــــه حالت را گرفت

بعد از این خواهم گرفتن حال ایشان غم مخـــور

خانه می سازم برایت، خانـــــه ای ارزان و خوب

بهتر از هر برج در تجریش و شمران غم مخــــور

می شوی آسوده دل از خانـــه

بر دوشی دگـــر

می رود آوارگی هــــا روبه پایان غم مخـــــــــور

نسل صاحب خانه می گردد از این پس منقرض

حل شود این مشکل و این کهنه بحران غم مخور

رسم دلالی بر انــــــــــــدازم دگـــــر ،دل بد مکن

با تو همدل می شوند

 انبــــــوه سازان غم مخور

این زمین خواران به جــای خود نشانم بعد از این

تا که وضع ملک ،باز آیــــــد به سامان غم مخور

رفت اگر کـــــــل حقوقت پای یک سوئیــــت تنگ

یا اتاقی چون سلول و همـــــچو زندان غم مخور

می شوی امسال جانـــــــم، صاحب آپارتمـــــان

دائمــــــا یکسان نماند حال دوران غم مخـــــــور