ساختمان 72 پرده در هندوستان

شمار نشریه : 183

ساختمان 72 پرده در هندوستان

این بنا به طور کامل درون صفحات روزنه دار پوشیده شده است، این ساختمان تجاری ۶ طبقه یک حضور تندیس وار از خود ارائه نموده است. ساختمان در شهر جایپور هندوستان واقعشده که دارای اقلیم بیابانی با متوسط دمای سالانه ۳۰ تا۵۰ درجه سلیسیوس است. این بنا برای پاسخ به گرمای مفرطی که عناصر سنتی به خود جذب میکنند طراحی شده است.

در یک پلان کوچک ۱۰۷۵ مترمربعی پوشش ساختمان تمام جهات اطراف خود را محدود نموده و همچنین محدودیت ارتفاعی نیز بر آن اعمال شده است.

ناحیه سطح هر طبقه بعد از ایجاد فضاهای باز اجباری به ۳۶۲ مترمربع تقلیل یافته است. تمام هسته خدمات و سرویس های بهداشتی در سمت جنوبی طبقات مستقر شده و به نحو موثر و پایدار از جذب گرمای تابش نور خورشید در جنوب ساختمان جلوگیری مینماید. به علاوه در نمای ساختمان یک پرده ساختهشده از بتن الیافی که الگوی فرم خود را از پردههای سنتی کهن "جالی" اخذ نموده، ساختمان را در غلاف خود گرفته است و این مدل نما از میراث معماری بومی منطقه بوده و برای پوشش ساختمانها در هر سمت استفاده می شده است و باعث کاهش دریافت گرما و افزایش بازده انرژی در ساختمانها بوده است.

این بنا برای دفاتر مرکزی شرکتهای مختلف طراحی شده است. سطح همکف دربرگیرنده پذیرش و یک اتاق کنفرانس که بر روی پارکینگ زیرزمین واقعشده ، میباشد و بخشهای دفتری در پنج طبقه دیگر واقع شدهاند. نمای بتنی اطراف ساختمان توسط سازه شبکه فولادی که پیشآمدگی مختلف بین ۹۰ سانت تا ۱.۴ متر دارد پشتیبانی میشود. این فاصله پیرامونی موجب خلق فضا برای گیاهان در هر طبقه میشود که باعث ایجاد یک عایق ثانویه برای گرمای بیرون و فضاهای خنک تر برای دفاتر مجاور میگردد. ساختمان بدین سان بر محدودیتهای زمین کوچک خود فائق آمده و فضای کاربری خلق نموده که بازده انرژی بالایی دارد تا به نبرد تابستانهای طاقتفرسای این منطقه برود و درعینحال سنت بومی را به طور خلاصه به نمایش گذاشته تا یک زیبایی مجسمه وار نیز برای ساکنانش به ارمغان آورد