هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید و توزیع لامپ‌های رشته‌ای ممنوع شد

مديرعامل سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) گفت: براساس مصوبه هيئت وزيران، توليد و توزيع لامپهاي رشتهاي در كشور از ابتداي امسال ممنوع است.

 به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس "حسين سجادي" اظهار داشت: ممنوعيت توليد و توزيع لامپهاي رشتهاي در كشور جزو مصوبههای دولت بوده و متولي اجراي اين مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد است.

وي افزود: براي جمعآوري لامپهاي رشتهاي از سطح كشور يك فرصت دوساله تعيين شد اما متاسفانه هنوز اين گونه لامپها كه موجب افزايش مصرف انرژي و به دنبال آن افزايش بهای قبوض برق ميشود، در بازار وجود دارد.

مديرعامل سازمان بهرهوري انرژي ايران با بيان اينكه در سال گذشته 60 ميليون لامپ رشتهاي در كشور توليد و توزيع شد، اظهار داشت: متاسفانه سال گذشته شاهد واردات اين گونه لامپها نیز بوديم كه مغاير قوانين كشور است.

وي ادامه داد: وزارت نيرو متولي اصلي برخورد با اين قضيه نيست و مسئول جلوگيري از فروش اين نوع لامپهاي پرمصرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد است.

سجادي با انتقاد از وجود لامپهاي رشتهاي در بازار با وجود ممنوعيت آن، گفت: نشستهای مختلفي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش هاي مختلف آن وزارتخانه براي پيگيري موضوع برگزار شده است و مسئولان اين وزارتخانه قول همكاري و مساعدت دادهاند.

وي تصريح كرد: براي اجرايي شدن اين موضوع نياز به يك عزم ملي است و پس از گذشت دو سال از تصويب ممنوعيت توليد و توزيع آن، انتظار ميرفت كه تاكنون اجرايي شده باشد.

مديرعامل سازمان بهرهوري انرژي ايران با بیان اينكه 46 كشور جهان برنامه حذف لامپ رشتهاي را در دستوركار خود دارند، افزود: 30 كشور جهان طبق برنامه زمانبندي شده اين برنامه را محقق كردهاند.

وي خاطرنشان كرد: استفاده از لامپهاي كممصرف ميتواند مصرف برق را تا يك پنجم كاهش دهد.