هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انرژی‌های تجدیدپذیر، نجات‌دهنده کره زمین

کارشناسان آب و هوای سازمان ملل معتقدند که طی 15 سال آینده باید استفاده از انرژیهای تجدیدشونده سه تا چهار برابر افزایش یابد .

کارشناسان آب و هوای سازمان ملل بر این باورند که در زمان حاضر مهمترین علت رشد گازهای گلخانهای، نیاز به انرژی در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد جمعیت و بزرگ شدن اقتصاد آنها است.

مجمع بینالمللی تغییرات اقلیمی طی گزارشی اعلام کرد: برای اینکه افزایش دمای زمین کمتر از دو درجه سانتیگراد باقی بماند، باید انتشار دیاکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰، حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و تا سال ۲۱۰۰ به صفر برسد.

براساس این گزارش منتشر شده، کارشناسان آب و هوای سازمان ملل معتقدند که طی 15 سال آینده باید استفاده از انرژی های تجدیدشونده سه تا چهار برابر افزایش یابد.

کارشناسان آب و هوای سازمان ملل در این گزارش یادآور شدند: برای رسیدن به اهداف موردنظر، انتشار دی اکسید کربن و گازهای گلخانهای باید تا سال ۲۱۰۰ به صفر برسد اما با روند کنونی، در سال ۲۱۰۰ جو زمین دو تا سه برابر میزان کنونی از گازهای گلخانهای انباشته می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: تنها راه حل جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای، جایگزینی سوخت های فسیلی است و در حالیکه فناوری استفاده از سوختهای پاک وجود دارد، اما استفاده از سوختهای فسیلی و زغال سنگ در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش و عامل انتشار گازهای گلخانهای است.