پیمانکاران منتظر دولت نباشند

شمار نشریه : 183

گروه بازار ساختمان: جلسه اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که برگزار شد با یک اتفاق همراه بود و آن اینکه؛ برای مدت یک سال باقیمانده از فعالیت هیئترئیسه اتاق تهران انتخابات برگزار شد و یک فعال معدنی تنها با اختلاف یک رأی توانست این کرسی را به دست آورد.

 در این جلسه یحیی آل اسحاق ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بعد از انتخاب شدن نایبرئیس جدید این اتاق با بیان بخشی از خدمات دکتر محمدصادق مفتح از زحمات وی در دوران حضور در هیئترئیسه اتاق تهران تشکر  کرد و حضور وی در سمت دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ایران را موجب رشد و توسعه فعالیتهای این بخش اقتصادی کشور دانست.

پس از جلسه فرصتی فراهم شد تا در خصوص موضوع روز که صادرات خدمات فنی و مهندسی است چند سؤال از رئیس اتاق بازرگانی تهران که رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم هست، بپرسیم:

پیام ساختمان: چه افقی فراروی صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی است؟

صادرات با ارزش افزوده بحث جدی برای اقتصاد ماست و تا جایی این مؤلفه مهم است که اگر بخواهیم از رکود تورمی رهایی یابیم باید بتوانیم صادرات را توسعه دهیم چرا که صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز کالاهای ساختمانی از نقاط قوت اقتصاد ماست.

پیام ساختمان: به نظر شما شرکتهای ایرانی برای فعالیت در خارج از کشور از توان کافی برخوردار هستند؟

نیروی انسانی کارآزموده، تجربیات سالهای اخیر صنعت عمران، سطح کار تخصصی، سختافزار خوب مانند ماشینآلاتی که در کشور موجود است و از همه مهم تر بازار بسیار جذابی که در همین منطقه داریم و در نهایت پایین بودن قیمت رقابتی پیمانکاران ایران نسبت به رقبایشان، از پتانسیلهای بخش خدمات فنی- مهندسی ماست.

بنابراین شرکتهای فنی و مهندسی ایران در حال حاضر دارای قابلیتهای فنی هستند که میتوانند با شرکتهای خارجی در امارات و عراق و کشورهای افریقایی که به ساختوساز نیاز دارند، رقابت کنند. توجه کنید اگر قرار باشد ساخت و سازی در عراق توسط شرکتی خارجی انجام شود قطعاً شرکتهای ایرانی از مزیتهای طبیعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند. چرا که فاصله کمتر تا بازار هدف نسبت به کشورهای رقیب، قرابت فرهنگی با کشورهای منطقه از نقاط قوتی است که در اختیار شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی است.

پیام ساختمان: برخی شرکتهای خدمات فنی و مهندسی از دولت طلبکارند، آیا این بدهی از توان آنها برای رقابت در بازارهای جهانی نکاسته است؟

این مشکل دیرینهای است که پیمانکارانی برای شرکتهای دولتی از وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو فعالیت کردهاند و در وصول مطالبات خود تا حدی با مشکل مواجه شدهاند و از طرف دیگر از بانکها وام گرفته و نتوانستند آن را بازپرداخت کنند. البته بخشی از آن حل شده و بخشی هم در بودجه امسال در نظر گرفته شده است. در زمینه افزایش توان شرکتهای صادرکننده خدمات، خبر خوب این است که صندوق توسعه ملی برای  شرکتهایی که در زمینه فنی و مهندسی در خارج از کشور سرمایهگذاری یا فعالیت میکنند این امکان را فراهم کرده تا بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرط داشتن تضمینهای لازم، استفاده کنند.

پیام ساختمان: اتفاقاً یکی از مشکلات صادرات خدمات فنی- مهندسی دقیقاً همین ضمانت سپاری است. چرا برای ضمانت صادرات کمکی نمیشود؟

اینکه یکی از مشکلات اصلی ضمانت نامه است صحیح اما این هم درست که بدون ضمانت نمیتوان تسهیلات دریافت کرد. بنابراین باید برای حل مشکل ضمانتنامه باید به یک  رهیافتی رسید. به هر حال اینکه گفته شود ابر و باد و مه و خورشید باید دست به دست هم دهند و ابتدا مسیر ریل گذاری شود تا فعالان اقتصادی شروع به کار کنند صحیح نیست و  نباید همه کارها را به دوش دولت انداخت. این واقعیت راهم باید پذیرفت که فعالان اقتصادی باید خود را با شرایط و مشکلات هماهنگ کنند. دولت نیز باید کمک کند و اتاق بازرگانی هم اقدامات لازم را انجام دهد ولی یکی از این عوامل مهم خود صادرکنندگان این خدمات هستند. آنها باید ریسک را قبول کنند و قدرت ریسکپذیری اساس یک تجارت است.