هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لزوم بازنگری در قوانین مجریان ذی‌صلاح

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی گفت: بازنگری در قوانین مربوط به مجریان ذیصلاح ضروری است.

احمد توسلی با اشاره به فعالیت مجریان ذیصلاح اظهار کرد: انعقاد قرارداد به شکل اجرای کار با مصالح و اجرا بدون مصالح برای مجریان بیتجربه و بدون سرمایه میسر نیست.

وی با اشاره به صوری بودن برخی از قراردادها مانند قرارداد پیمان مدیریت تصریح کرد: انبوهسازان و شرکتهای ساختمانی به دلیل کمبود کار در کشور به سازمانهای نظام مهندسی پناه میبرند و به عنوان مجری ذیصلاح مشغول به کار میشوند، جدا از این قراردادهای صوری است.مهندس توسلی با بیان اینکه تحصیلات و توانایی علمی نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین یک مجری باشد، خاطرنشان کرد: تجربه اجرایی و داشتن سرمایه در این زمینه حرف اول را میزند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی اضافه کرد: تنها تحصیلات آکادمیک و دانش علمی نمیتواند یک مهندس را تبدیل به یک مجری کند.

وی بر لزوم بازنگری بر قوانین موجود در ارتباط با مجریان ذیصلاح تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود و قوانین غیراستاندارد مالکان از نحوه فعالیت مجریان ذیصلاح ناراضی هستند.مهندس توسلی اضافه کرد: شرکتهای ساختمانی که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی صلاحیت لازم را دارند، در صورتیکه از آنها پروانه اشتغال خواسته نشود، میتوانند به بهترین مجریان ذیصلاح تبدیل شوند.وی گفت: برخی از این شرکتها سالها بدون پروانه اشتغال مجری بهترین طرحهای عمرانی بودهاند.