هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عبور با حداقل آسیب

مهندس حسن سعادتمند*

سالهاست که حذف یارانهها و هزینه کردن آنها به صورت هدفمند در جهت ایجاد زیرساختهای توسعه در کشور مطرحشده و اگر به شکل منطقی و اصولی به آن نگریسته شود نتیجهای جز تأیید و تاکید نخواهد داشت اما اجرای درست این برنامهها سالهاست که دغدغه مسئولان اجرایی کشور است چرا که گذار از این مراحل باید کاملاً هوشمندانه بوده تا کمترین فشار را به اقشار آسیبپذیر جامعه وارد کند. در این میان بخشهای دیگر جامعه از جمله صنعت، کشاورزی، ... و پروژههای عمرانی کشور نیز تحت تأثیر این جریانات قرار خواهند گرفت که لازم است با برنامهریزی و مدیریت درست تأثیرات منفی بر این بخشها به حداقل برسد تا خللی در عملکرد آنها به وجود نیاید، زیرا اختلال در این حوزهها خود مسیر توسعه کشور را دچار چالشهای جدی و اساسی خواهد کرد. با این همه مرحله اول هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد و پیامدهای مثبت و منفی آن در جامعه بروز تجربیات ارزشمندی نیز کسب شد که استفاده شایسته از آنها میتواند اجرای مرحله بعدی هدفمندی را با اشکالات کمتری مواجه کند. اگر چه در مرحله اول با ابلاغ بخشنامههای دیرهنگامی که اشکالات زیادی در آنها بود سعی شد آثار منفی هدفمندی یارانهها جبران شود ولی هیچکدام از این تلاشها نتوانست فشار طاقتفرسایی که بر دوش فعالان عرصه اجرای پروژههای عمرانی کشور سنگینی می‌‌کرد را بردارد. دردناکتر از آن عدم قبول و تمکین برخی از دستگاههای اجرایی در اجرای همین بخشنامههای لازمالاجرا بود که هنوز هم از سوی معدود مسئولان بازمانده از دولتهای قبلی مورد پذیرش واقع نشده است. رفتار مذموم و ناپسند عدم توجه به قوانین، هم پروژههای عمرانی کشور و هم پیمانکاران فعال در این حوزه را به فلاکت کشاند. با این همه در صورت توجه به تجربیات گذشته و پیشبینی اتفاقات و واکنش‌‌هایی که در عرصه‌‌های مختلف اجتماع رخ خواهد داد و آمادگی کامل برای مواجهه با آنها و تدوین راهکارهای مطالعه شده قانونی و ابلاغ به موقع بخشنامههای کارشناسی شده به نظر میرسد بتوان با حداقل آسیب و پیامدهای منفی از این مرحله عبور کرد.

 

*رئیس هیئتمدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران