انتصاب مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید

شمار نشریه : 183

در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس بهعنوان مشاور معاون وزیر و مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای جدید ایران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، دو روز پس از اینکه مهدی هدایت جای خود را در شرکت عمران شهر جدید پردیس به حسن ولیپور داد، محسن نریمان در حکمی مهندس هدایت را به سمت مشاور خود و مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای جدید ایران منصوب کرد.