آرماتوربندی روابط

شمار نشریه : 182چرا احساسات‌مان را
مخلوط کنیم
مثل سیمان و آهک
و روح‌هایمان را
جوش زنجیری بزنیم
وقتی که عشق ما را
گره کور زده‌است به هم؟
***
چرا آرماتوربندی کنیم
روابط‌مان را
وقتی که بتن مسلح
کشک است پیش پیوند ما
و سازهای ضدزلزله
شیربرنجند
و فِرِنِی‌وار وا می‌روند
از حرارت دستهای‌مان؟
***
من پلان عشقی سرکش را
کشیده‌ام از قد و بالای تو
نه شناژ می‌خواهد
نه کلاف‌بندی
نه آرماتوربندی
نه خاموت
فقط تو را نیاز دارم
با نمای آیینه‌ای چشمانت